Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uytkowanie obiektu, obejmujacej dostosowanie budynku „Dworu Mejera” w miejscowosci Hołny Mejera do obowiazujacych przepisów technicznobudowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpoarowej z uwzglednieniem rozwiazan zawartych w ekspertyzach”

Politechnika Białostocka ogłasza przetarg

  • Zamawiający: Politechnika Białostocka
  • Województwo: podlaskie
  • Adres: 15351 Białystok, ul. Wiejska
  • Telefon/fax: tel. (085) 7469750 , fax. (085) 7469752
  • Data zamieszczenia: 2018-05-21
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Białostocka
    ul. Wiejska
    15351 Białystok, woj. podlaskie
    tel. (085) 7469750, fax. (085) 7469752
    REGON: 167200000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pb.edu.pl/
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uytkowanie obiektu, obejmujacej dostosowanie budynku „Dworu Mejera” w miejscowosci Hołny Mejera do obowiazujacych przepisów technicznobudowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpoarowej z uwzglednieniem rozwiazan zawartych w ekspertyzach”
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, obejmującej dostosowanie budynku „Dworu Mejera” w miejscowości Hołny Mejera do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ekspertyzach.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną