Opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych do 6 kursów umiejętności zawodowych oraz 9 nowoczesnych pakietów edukacyjnych do kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-472 Białystok, Ciepła
 • Telefon/fax: tel. 856 515 855, , fax. 856 515 855
 • Data zamieszczenia: 2020-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
  Ciepła 32
  15-472 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 515 855, , fax. 856 515 855
  REGON: 20001850200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckubialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: placówka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych do 6 kursów umiejętności zawodowych oraz 9 nowoczesnych pakietów edukacyjnych do kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca opracowanie standardów egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych do 6 kursów umiejętności zawodowych oraz nowoczesnych pakietów edukacyjnych do 9 kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie piętnastu niżej określonych części zamówienia (części od 1 do 6 dotyczą Kursów Umiejętności Zawodowych, a od 7 do 15 Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych), 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, 4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, 5. Oferta musi obejmować wykonanie całości usługi opisanej w SIWZ w zakresie części, na którą składana jest oferta. 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t. z późn. zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną