Pełnienie nadzoru i doradztwa merytorycznego nad projektowaniem i realizacją projektu pn. „Doświadczalna instalacja realizacji płyty kompozytowej na bazie odpadów wielomateriałowych typu Tetra Pak w Hryniewiczach k/Białegostoku

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-110 Białystok, ul. Kombatantów
 • Telefon/fax: tel. 856 539 800 , fax. 856 539 800
 • Data zamieszczenia: 2019-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
  ul. Kombatantów 4
  15-110 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 539 800, fax. 856 539 800
  REGON: 50001472000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lech.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru i doradztwa merytorycznego nad projektowaniem i realizacją projektu pn. „Doświadczalna instalacja realizacji płyty kompozytowej na bazie odpadów wielomateriałowych typu Tetra Pak w Hryniewiczach k/Białegostoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług nadzoru i doradztwa merytorycznego (w zakresie technicznym i technologicznym) nad projektowaniem i realizacją projektu technologicznego pn. „Doświadczalna instalacja realizacji płyty kompozytowej na bazie odpadów wielomateriałowych typu Tetra Pak w Hryniewiczach k/Białegostoku” (dalej nazywanego „Projektem” a realizowana w ramach Projektu linia technologiczna nazywana jest dalej „Instalacją”). W zakres obowiązków Wykonawcy objętych przedmiotem zamówienia wchodzi w szczególności: a) opracowanie części merytorycznej (w zakresie technicznym i technologicznym) dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Zaprojektowanie wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem doświadczalnej instalacji do produkcji płyty kompozytowej na bazie odpadów wielomateriałowych typu Tetra Pak w Hryniewiczach k/Białegostoku” w ramach Projektu, w tym wzoru umowy na realizację tego zamówienia oraz doradztwo w tym zakresie, b) doradztwo i wsparcie merytoryczne (w zakresie technicznym i technologicznym) w postępowaniu/postępowaniach o zamówienia publiczne, którego/których przedmiotem będzie wybór wykonawcy/wykonawców Projektu i Instalacji, w tym przy czynnościach udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców, ocenie ofert, wyborze oferty najkorzystniejszej, zmianach dokumentacji postępowania, doradztwo w postępowaniach odwoławczych od czynności i zaniechań Zamawiającego w postępowaniach przed KIO i przed sądami powszechnymi, c) doradztwo i wsparcie merytoryczne (w zakresie technicznym i technologicznym) w postępowaniach administracyjnych dotyczących uzyskania / zmiany / aktualizacji aktów administracyjnych potrzebnych / związanych z realizacją Projektu, w tym pozwoleń środowiskowych i budowlanych wskazanych w OPZ w szczególności w postępowaniu w sprawie rozszerzenia pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 181 Prawa ochrony środowiska, dla instalacji określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014 poz. 1169), bądź w obszarze otrzymania pozwolenia sektorowego w zakresie przetwarzania odpadów, w zależności od wymogów prawnych oraz postępowaniu w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (hali w już istniejącym budynku, wchodzącym w skład instalacji ZUOK Hryniewicze), jeżeli taka zmiana jest wymagana prawem, d) doradztwo i wsparcie merytoryczne (w zakresie technicznym i technologicznym) oraz koordynowanie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) przy udziale Zamawiającego dostaw i montażu elementów Instalacji realizowanych w ramach Projektu, w tym uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych Instalacji, urządzeń technicznych, potwierdzanie faktycznie wykonanych dostaw oraz usuniętych wad, wydawanie wykonawcy Instalacji poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, żądanie od wykonawcy Instalacji dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych dostaw, przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, wykonywanie: nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób i rozruchów oraz przeglądów, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez wykonawcę Instalacji wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi, w celu ułatwienia przekazywania instalacji do eksploatacji Zamawiającemu, akceptowanie wyników wszelkich prób przed oddaniem Instalacji do eksploatacji, e) opracowanie części merytorycznej (w zakresie technicznym i technologicznym) dokumentacji w postępowaniach dotyczących certyfikacji i dopuszczenia do produkcji i obrotu produktu/produktów wytworzonych w Instalacji zrealizowanej w ramach Projektu oraz doradztwo w tym zakresie, f) doradztwo i wsparcie merytoryczne (w zakresie technicznym i technologicznym) w postępowaniach kontrolnych dotyczących Projektu oraz Instalacji, w tym postępowaniach sądowych, g) wyznaczenie zespołu Wykonawcy do realizacji Umowy zgodnie z OPZ, h) współpraca i koordynacja zgodnie z OPZ prac z zespołem Zamawiającego wyznaczonym do realizacji Projektu. 2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca zatrudnił na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666) pracowników obsługi przedmiotu zamówienia określonego w pkt 4.1. powyżej takich jak pracownicy biurowi przez cały okres realizacji zamówienia, za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego. Ustalenie wymiaru czasu pracy Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy lub podwykonawcy. Obowiązki Wykonawcy lub podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane we wzorze umowy - tom II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71248000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną