Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót remontowych w budynkach Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Wojewoda Podlaski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewoda Podlaski
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 857 439 387 , fax. 857 439 254
 • Data zamieszczenia: 2020-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewoda Podlaski
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 439 387, fax. 857 439 254
  REGON: 51421300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://puw.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót remontowych w budynkach Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót remontowych w budynkach Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, zwanego dalej „PUW”, zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, oraz w budynku Archiwum Zakładowego PUW w Łomży przy ul. Spokojnej 9B. Roboty remontowe nad którymi będzie pełniony kompleksowy nadzór inwestorski obejmują wykonanie 11 zadań remontowych: 1) zadanie nr 1: remont łazienek przy sali obsługi obywateli państw trzecich (OPT), obok holu przy głównym wejściu do budynku PUW; 2) zadanie nr 2: remont i wyposażenie 2 pomieszczeń po byłej powielarni na terenie posesji PUW na potrzeby przechowywania bieżących akt spraw; 3) zadanie nr 3: remont korytarza na I piętrze budynku PUW z podziałem na 2 części: część, w której znajdują się pokoje wykorzystywane do obsługi OPT, oraz pozostałej części korytarza (poza projektem FAMI); 4) zadanie nr 4: adaptacja pomieszczenia poczekalni na I piętrze budynku PUW na pokój socjalny, wraz z dostawą i montażem wyposażenia meblowego; 5) zadanie nr 5: remont łazienek na I piętrze budynku PUW; 6) zadanie nr 6: remont pokoju zastępcy dyrektora na I piętrze budynku PUW; 7) zadanie nr 7: wykonanie klimatyzacji w 12 pokojach na I piętrze budynku PUW; 8) zadanie nr 8: rozbudowa sieci LAN i wewnętrznej instalacji elektrycznej w 9 pokojach na I piętrze budynku PUW; 9) zadanie nr 9: remont i wyposażenie pomieszczenia w Archiwum Zakładowym PUW w Łomży ul. Spokojna 9B; 10) zadanie nr 10: remont pokoi na I piętrze budynku PUW po pracach instalacyjnych; 11) zadanie nr 11: wymiana instalacji c.o. i wody zimnej oraz wykonanie instalacji sieci LAN w pomieszczeniach nr 031-034 i posterunku ochrony na terenie posesji PUW (poza projektem FAMI). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną