pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14. 2. Nadzór autorski winien być sprawowany przez osoby uprawnione, do czasu zakończenia robót budowalnych, podpisania protokołu odbioru końcowego robót i uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu. 3. Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem autorskim znajduje się w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanych przez MENS Pracownię Projektową Grzegorz Pełczyński z Poznania. W trakcie postępowania przetargowego na budowę sali gimnastycznej, ze względu na otrzymane pytania od wykonawców, niektóre elementy dokumentacji uległy zmianie. Dokumentacja projektowa i odpowiedzi na pytania przetargowe stanowią załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Po rozpoczęciu budowy sali zamawiający zlecił analizę rozwiązań zastosowanych w powyższej dokumentacji projektowej pod kątem spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej. Zaproponowane rozwiązania zamienne (jak w załączeniu) skonsultowane zostały z rzeczoznawcą ppoż. i przyjęte do realizacji. 4. Zasady realizacji nadzoru autorskiego: 1) wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego przez uprawnionych projektantów w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym. 2) nadzór autorski będzie pełniony w okresie do zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu, na wezwanie zamawiającego przekazane pisemnie, przesłane faxem, e-mailem. 5. Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej na terenie inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71248000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną