„Poprawa przejezdności dróg powiatowych o nawierzchni żwirowej na terenie powiatu białostockiego w 2019 r.”

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka
 • Telefon/fax: tel. (085) 740-21-49, 740-22-17 , fax. (085) 740-22-19
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
  Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
  15-522 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, fax. (085) 740-22-19
  REGON: 50668101000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Poprawa przejezdności dróg powiatowych o nawierzchni żwirowej na terenie powiatu białostockiego w 2019 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na poprawie przejezdności dróg powiatowych o nawierzchni żwirowej na terenie powiatu białostockiego w 2019 r. Zamówienie podzielone jest na 2 zadania tj.: Zadanie I - Obwód Drogowo-Mostowy w Białymstoku Zadanie II - Obwód Drogowo- Mostowy w Michałowie Powierzchnia do poprawy przejezdności ok. 10 000,00 m2 Zadanie I/15 000,00 m2 Zadanie 2. Grubość nawierzchni 10 cm. Wielkość powierzchni, o której mowa w pkt powyższym będzie uzależniona od ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną