POSTĘPOWANIE PROWADZONE W CELU ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH DO JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 85 670 31 37 , fax. 85 670 28 42
 • Data zamieszczenia: 2019-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
  ul. Sienkiewicza 65
  15-003 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 670 31 37, fax. 85 670 28 42
  REGON: 50252820000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POSTĘPOWANIE PROWADZONE W CELU ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH DO JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych do jednostek Policji woj. podlaskiego: Zadanie nr 1 – szafy i regały metalowe; Zadanie nr 2 – regały wolnostojące; Zadanie nr 3 – krzesła; Zadanie nr 4 – biurka, stoły, szafki. Zaoferowane meble muszą być w gatunku I i posiadać minimum 12-miesięczną gwarancję licząc od daty ich odbioru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1A-1D SIWZ. Wskazany w załącznikach dla poszczególnych zadań zakres ilościowy asortymentu został określony szacunkowo w celu sporządzenia oferty w niniejszym postępowaniu zmierzającym do zawarcia umowy ramowej i może ulec zmianie (zwiększeniu/zmniejszeniu) w trakcie realizacji umowy ramowej, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną