Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie doradców w ramach realizacji projektu „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15016 Białystok, ul. Złota
 • Telefon/fax: tel. 0-85 7329867, 7328087, , fax. 0-85 7329865
 • Data zamieszczenia: 2018-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
  ul. Złota 4
  15016 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 0-85 7329867, 7328087, , fax. 0-85 7329865
  REGON: 5221954800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie doradców w ramach realizacji projektu „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest nabór 24 doradców w ramach kompleksowej usługi wsparcia merytorycznego w celu ukształtowania cech przywódczych oraz podniesienia wiedzy i kompetencji Uczestników Projektu, w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz stosowania metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, które pomogą w zrozumieniu miejsca w kompleksowym systemie wspomagania pracy z jednoczesnym skupieniem uwagi na istocie uczenia się przez całe życie podczas szkoleń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną