„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509 B Zawyki - Zawyki Ferma na odcinku od km 0+510,50 do końca drogi powiatowej (gm. Suraż)” - ZP.2620.39.2020

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka
 • Telefon/fax: tel. (085) 740-21-49, 740-22-17 , fax. (085) 740-22-19
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
  Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
  15-522 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, fax. (085) 740-22-19
  REGON: 50668101000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509 B Zawyki - Zawyki Ferma na odcinku od km 0+510,50 do końca drogi powiatowej (gm. Suraż)” - ZP.2620.39.2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowę drogi powiatowej Nr 1509 B Zawyki - Zawyki Ferma na odcinku od km 0+510,50 do końca drogi powiatowej (gm. Suraż).    Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odc.721 m Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej Karczowanie drzew i krzaków Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Roboty rozbiórkowe Roboty ziemne Wykonanie koryta mechanicznie na gł. 30 cm (zjazdy) Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z dodatkiem przekruszonego bruku i materiałów betonowych Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego cementem Wyrównanie podbudowy kruszywem Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca i warstwa ścieralna Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej prostokątnej Pobocza utwardzone kruszywem Umocnienie skarpy za chodnikiem bloczkami skarpowymi Oznakowanie pionowe Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych Wykonanie kanalizacji deszczowej Regulacja pionowa zasuw wodociągowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną