Przebudowa budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Ciepłej 32, wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń - etap I

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-448 Białystok, ul. Żabia
 • Telefon/fax: tel. 856 515 855 , fax. 856 515 855
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
  ul. Żabia 5
  15-448 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 515 855, fax. 856 515 855
  REGON: 20001850200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckubialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: placówka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Ciepłej 32, wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swoim zakresem: „Przebudowę budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Ciepłej 32, wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia szatni na pomieszczenia gospodarcze oraz salę ergonomii, pomieszczenia gospodarczego oraz pralni na pracownię, kuchni na pomieszczenie socjalne, zaplecza kuchni, sali lekcyjnej oraz fragmentów korytarzy na pomieszczenia biurowe, a także budowę instalacji wentylacji mechanicznej i rozbiórkę instalacji gazowej wewnętrznej” zgodnie z pozwoleniem na budowę 859/2019 z dnia 26.09.2019 r., 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych., 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanych przez „ATM” Krzysztof Miklaszewicz – usługi budowlane, z siedzibą w Białymstoku przy ul. J. Bema 99/33, 15-370 Białystok, NIP 542-277-90-14, REGON 200072269 stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. , 4. Uszczegółowiony zakres robót zawiera załącznik nr 1A do SIWZ., 5. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5-letniej gwarancji na wykonane roboty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną