Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z rozbiórką i budową schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonaniem instalacji gazowej doziemnej, kanalizacji kablowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej, doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, przyłącza wod., ogrodzenia od strony zaplecza na działkach o nr ewid. gr 792/1 i 792/3 z zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid gr. 792/1 w Białymstoku przy ul. ks. St. Suchowolca 25D wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Mienia Komunalnego
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2019-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z rozbiórką i budową schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonaniem instalacji gazowej doziemnej, kanalizacji kablowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej, doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, przyłącza wod., ogrodzenia od strony zaplecza na działkach o nr ewid. gr 792/1 i 792/3 z zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid gr. 792/1 w Białymstoku przy ul. ks. St. Suchowolca 25D wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z rozbiórką i budową schodów zewnętrznych, pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonaniem instalacji gazowej doziemnej, kanalizacji kablowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej, doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, przyłącza wod., ogrodzenia od strony zaplecza na działkach o nr ewid. gr 792/1 i 792/3 z zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid gr. 792/1 w Białymstoku przy ul. ks. St. Suchowolca 25D wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 2. Zakres robót: Zgodnie z Decyzją Nr 881/2017 z dnia 29.09.2017 r. pozwolenia na budowę i kompletem dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 1) Roboty ogólnobudowlane: Projektowana inwestycja obejmuje remont i przebudowę budynku parterowego z poddaszem użytkowym. Budynek o konstrukcji zrębowej- ściana składa się z ułożonych poziomo belek drewnianych. Układ konstrukcyjny dwutraktowy, ściany oparte na podmurówce z cegły, dach drewniany pokryty dachówka ceramiczną, ściany zewnętrzne i poddasze docieplone. Prace polegać będą na robotach rozbiórkowych, wykonaniu nowych elementów budynku i instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowaniu terenu. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych: Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest na działce nr ew. gr. 792/1- obręb 21 . Działka położona jest bezpośrednio przy ulicy ks. St. Suchowolca. Dwa zjazdy z ulicy będą wiodły na zaplecze nieruchomości drogami dojazdowymi o nawierzchni utwardzonej. Od północnej strony nieruchomości znajduje się podłużny budynek gospodarczo-garażowy. Charakterystyczne parametry określające budynek nr25D: - powierzchnia zabudowy - 134,60 m2 - powierzchnia użytkowa - 160,10 m2 - kubatura - 809,40 m3 - wysokość budynku do kalenicy - 7,96 m - szerokość budynku - 9,41 m - długość budynku - 14,30 m Zagospodarowanie terenu: 1) Budowa ogrodzenia wys. 120 cm. z drewna liściastego od strony zaplecza na działkach nr ewid. gr 792/1 792/3. Słupki zabezpieczone papą termozgrzewalną i zakotwione w stopach betonowych o wym. 20x20x70 cm. Impregnacja np. Sadolin. 2) Budowa ogrodzenia wewnętrznego z drewna liściastego wys. 80 cm. 3) Utwardzenie ciągów pieszo jezdnych, zjazdów i miejsc parkingowych z kamienia polnego na części działki nr ewid. gr. 792/1 wg. Załącznika D1 planu syt. wys. w zakresie 3-go etapu. 4) Wycinka drzew na części działki nr ewid. 792/1, w zakresie 3-go etapu. 5) Nasadzenie drzew i krzewów z zasianiem trawy na części działki nr ewid. gr 792/1 w zakresie 3-go etapu. Roboty branży sanitarnej Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji sanitarnych w budynku oraz wykonanie instalacji sanitarnych doziemnych i przyłącza wodociągowego zgodnie z pozwoleniem na budowę i opracowaną dokumentacją projektową. Zakres szczegółowy robót sanitarnych do wykonania objętych zamówieniem: a) instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, b) instalacja wewnętrzna wod – kan i c.w.u., c) instalacja wewnętrzna oraz doziemna gazowa, d) przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, e) instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej. Uwagi: Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań itp. oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki (badanie wody – SANEPID, Wodociągi, itp.), opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, za zajęcie pasa drogowego i opracowanie projektu organizacji ruchu, za kamerowanie sieci kanalizacji sanitarnej, sporządzić inwentaryzację powykonawczą geodezyjną w 2 egz. Roboty branży elektrycznej i teletechnicznej. Stan istniejący. Budynek zasilany jest z istniejącego złącza kablowego, instalacje wewnętrzne są w złym stanie technicznym. Wymagania odnośnie stanu projektowanego. W budynku należy wykonać: - demontaż istniejących instalacji elektrycznych, - przeniesienie układów pomiarowych do rozdzielni głównej, - wewnętrzne linie zasilające, - rozdzielnice elektryczne, - instalację siłową, - instalację oświetleniową, - instalację gniazd wtykowych 230V, - połączenia główne i wyrównawcze, - instalację systemu przyzywowego w łazience dla niepełnosprawnych, - przebudowę istniejących instalacji telefonicznych, - kanalizację telekomunikacyjną, którą należy zakończyć przy granicy działki studnią SK1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną