„Przebudowa dróg powiatowych Nr 1973B Mężenin - Chlebiotki Nowe - do drogi 64 i Nr 1838B od drogi 64 - Strękowa Góra - Osowiec na terenie powiatu białostockiego – Etap I (gm. Zawady)” - ZP.2620.37.2020

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka
 • Telefon/fax: tel. (085) 740-21-49, 740-22-17 , fax. (085) 740-22-19
 • Data zamieszczenia: 2020-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
  Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
  15-522 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, fax. (085) 740-22-19
  REGON: 50668101000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1973B Mężenin - Chlebiotki Nowe - do drogi 64 i Nr 1838B od drogi 64 - Strękowa Góra - Osowiec na terenie powiatu białostockiego – Etap I (gm. Zawady)” - ZP.2620.37.2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowę dróg powiatowych Nr 1973B Mężenin - Chlebiotki Nowe - do drogi 64 i Nr 1838B od drogi 64 - Strękowa Góra - Osowiec na terenie powiatu białostockiego – Etap I (gm. Zawady). I.   Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odc. 5,0 km: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym Karczowanie drzew i krzaków Nasadzenie drzew zastępczych (sosna zwyczajna) Rozebranie słupków do znaków drogowych i tarcz znaków drogowych Roboty ziemne Wykonanie studzienki ściekowej plastikowej krótkiej wraz z wykonaniem przykanalika Wykonanie obudowy wylotów przykanalików i rowu płytami ażurowymi Profilowanie i zagęszczenie podłoża Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa Wykonanie podbudowy z chudego betonu cementowego Wyrównanie istniejącej nawierzchni jako podbudowy wraz z wykonaniem warstwy wiażącej na poszerzeniach betonem asfaltowym Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej gr. 10 cm Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego; w-wa ścieralna g Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno gr. 4 cm Humusowanie z obsianiem skarp Umocnienie wlotu i wylotu przepustów brukowcem na podsypce Ułożenie przepustów rurowych z rur plastikowych pod zjazdami Uzupełnienie poboczy kruszywem Oznakowanie pionowe Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych typu olsztyńskiego Ustawienie krawężników kamiennych i obrzeży betonowych Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej Wykonanie zjazdów z nawierzchnią z betonu asfaltowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną