Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Suraż

Nadleśnictwo Dojlidy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Nadleśnictwo Dojlidy
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-111 Białystok , Al. 1000-lecia P. P.
 • Telefon/fax: tel. 085 7436875 , fax. 085 7436832
 • Data zamieszczenia: 2020-11-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Dojlidy
  Al. 1000-lecia P. P. 75
  15-111 Białystok , woj. podlaskie
  tel. 085 7436875, fax. 085 7436832
  REGON: 05002633100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_dojlidy/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Suraż
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: "Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Suraż” 2. Lokalizacja inwestycji: leśnictwo Suraż 3. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia: Przebudowa drogi leśnej 4. Zakres zamówienia obejmuje: Zakres obejmuje przebudowę istniejącej drogi leśnej po wyznaczonej trasie przebiegającej przez oddział nr: 216/215. Projektowany przebieg drogi dostosowano do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu kołowego. 5. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określony został w dokumentacji technicznej tj. a) Projekt przebudowy drogi leśnej - załącznik nr 3 b) Przedmiar robót - załącznik nr 4 c) Specyfikacje techniczne - załącznik nr 4a. 6. Zakres prac obejmuje: a) wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projekcie, b) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.), c) pokrycie wszelkich kosztów i opłat z tytułu uzgodnień, opłat administracyjnych, nadzoru autorskiego, uzbrojenia terenu itp. , d) prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, e) wykonanie dokumentacji powykonawczej, f) wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami, g) zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów, h) uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy, i) zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego, j) odpady inne niż niebezpieczne, powstałe w trakcie realizacji inwestycji – gromadzić w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska oraz wykorzystać gospodarczo lub odprowadzić na składowisko komunalne, k) odpady niebezpieczne powstałe w trakcie realizacji inwestycji – gromadzić w sposób bezpieczny dla środowiska oraz przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją tego typu odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną