„Przebudowa drogi powiatowej nr 1421 B: dr. krajowa Nr 19 - Ruda Rzeczka - Wólka Ratowiecka - Klimki - Czarna Wieś Kościelna” - ZP.2620.31.2020

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka
 • Telefon/fax: tel. (085) 740-21-49, 740-22-17 , fax. (085) 740-22-19
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
  Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
  15-522 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, fax. (085) 740-22-19
  REGON: 50668101000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1421 B: dr. krajowa Nr 19 - Ruda Rzeczka - Wólka Ratowiecka - Klimki - Czarna Wieś Kościelna” - ZP.2620.31.2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I.                    Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odc. 2073m: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg z przeniesieniem punktów osnowy geodezyjnej Karczownaie drzew i krzaków Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej Roboty rozbiórkowe Roboty ziemne Wykonanie przepustów z blachy falistej Wykonanie kanalizacji deszczowej Profilowanie i zagęszczenie podłoża Koryto na głębokość 20 cm Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych mechanicznie Wykonanie podbudów Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i ścieralna Humusowanie skarp z obsianiem Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej Uzupełnienie poboczy kruszywem Ułożenie przepustów rurowych plastikowych pod zjazdami Ustawienie barier ochronnych Ustawienie krawęzników i obrzezy betonowych Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej Wjazdy i wyjazdy z betonowej kostki brukowej Wykonanie zjazdów z nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego Rury osłonowe dwudzielne Przebudowa wodociągu śr. 110 mm Przebudowa przyłączy wodociągowych Regulacja pionowa zaworów Regulacja pionowa szafki telefonicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną