Przebudowa drogi powiatowej nr 1489 B na odcinku Pasynki - Zagruszany (Gm. Zabłudów)

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka
 • Telefon/fax: tel. (085) 740-21-49, 740-22-17 , fax. (085) 740-22-19
 • Data zamieszczenia: 2018-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
  Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
  15522 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, fax. (085) 740-22-19
  REGON: 5066810100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1489 B na odcinku Pasynki - Zagruszany (Gm. Zabłudów)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odcinku 925 m: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym Karczowanie drzew i krzaków Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat.III z transportem urobku na odkład Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat.II z pozyskaniem i transportem gruntu Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego CNR, gr w-wy 25cm Humusowanie z obsianiem skarp przy gr humusu 5 cm Poczwórne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o śr. 40 cm pod zjazdami Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią żwirową gr. 16 cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną