„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522B na odcinku Pietkowo - granica gminy Poświętne (gmina Poświętne) - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru” ZP.2620.27.2020

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka
 • Telefon/fax: tel. (085) 740-21-49, 740-22-17 , fax. (085) 740-22-19
 • Data zamieszczenia: 2020-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
  Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
  15-522 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, fax. (085) 740-22-19
  REGON: 50668101000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522B na odcinku Pietkowo - granica gminy Poświętne (gmina Poświętne) - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru” ZP.2620.27.2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522B na odcinku Pietkowo - granica gminy Poświętne (gmina Poświętne) - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru. Planowany okres realizacji robót: - rozpoczęcie robót - od dnia przekazania placu budowy, planowane na lipiec 2020r. - zakończenie robót – do 22.10.2021 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną