Przebudowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z rozbiórką i budową schodów zewnętrznych, wykonaniem doziemnej instalacji gazowej, kanalizacji kablowej, przyłączy wod. kan, rozbiórką i budową kanalizacji sanitarnej na całej dł. działek o nr ewid. gr. 792/1, 792/3, 792/2, rozbiórką i budową frontowego ogrodzenia z elementami poprzecznymi na skrajniach działek, budową miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu w Białymstoku przy ul. ks. St. Suchowolca 25 i 25A wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Mienia Komunalnego
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z rozbiórką i budową schodów zewnętrznych, wykonaniem doziemnej instalacji gazowej, kanalizacji kablowej, przyłączy wod. kan, rozbiórką i budową kanalizacji sanitarnej na całej dł. działek o nr ewid. gr. 792/1, 792/3, 792/2, rozbiórką i budową frontowego ogrodzenia z elementami poprzecznymi na skrajniach działek, budową miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu w Białymstoku przy ul. ks. St. Suchowolca 25 i 25A wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z rozbiórką i budową schodów zewnętrznych, wykonaniem doziemnej instalacji gazowej, kanalizacji kablowej, przyłączy wod. kan, rozbiórką i budową kanalizacji sanitarnej na całej dł. działek o nr ewid. gr. 792/1, 792/3, 792/2, rozbiórką i budową frontowego ogrodzenia z elementami poprzecznymi na skrajniach działek, budową miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu w Białymstoku przy ul. ks. St. Suchowolca 25 i 25A wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 2. Zakres robót: Zgodnie z Decyzją Nr 881/2017 z dnia 29.09.2017 r. pozwolenia na budowę i kompletem dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 1) roboty ogólnobudowlane: Projektowana inwestycja obejmuje remont i przebudowę dwóch parterowych budynków z poddaszem użytkowym. Budynki o konstrukcji zrębowej- ściana składa się z ułożonych poziomo belek drewnianych. Układ konstrukcyjny dwutraktowy, ściany oparte na podmurówce z cegły, dach drewniany pokryty dachówka ceramiczną, ściany zewnętrzne i poddasze docieplone. Prace polegać będą na robotach rozbiórkowych, wykonaniu nowych elementów budynku, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowaniu terenu, 2) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych: Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest na działce nr ew. gr. 792/1,792/3, częściowo 792/2 obręb 21. Działka położona jest bezpośrednio przy ulicy ks. St. Suchowolca. Wykonany zjazd z ulicy będzie wiódł na zaplecze nieruchomości drogą dojazdową o nawierzchni utwardzonej. Od północnej strony nieruchomości znajduje się podłużny budynek gospodarczo-garażowy. 3) charakterystyczne parametry określające budynek nr 25: a) powierzchnia zabudowy - 121,10 m2, b) powierzchnia użytkowa - 142,60 m2, c) kubatura - 613,76 m3, d) wysokość budynku do kalenicy - 10,70 m, e) szerokość budynku - 8,03 m, f) długość budynku - 15,08 m, 4) charakterystyczne parametry określające budynek 25A: a) powierzchnia zabudowy - 120,60 m2, b) powierzchnia użytkowa - 135,10 m2, c) kubatura - 602,60 m3, d) wysokość budynku do kalenicy - 6,42 m, e) szerokość budynku - 8,00 m, f) długość budynku - 15,07 m, 3. Zagospodarowanie terenu: 1) rozbiórka i budowa ogrodzenia wys. 120 cm. z drewna liściastego od strony frontowej z bramami dwuskrzydłowymi i bramkami na działkach nr ewid. gr 792/1 792/3 z elementami poprzecznymi na skrajnych działkach. Słupki zabezpieczone papą termozgrzewalna i zakotwione w stopach betonowych o wym. 20x20x70 cm. Impregnacja, 2) Utwardzenie ciągów pieszo jezdnych i miejsc parkingowych z kamienia polnego na części działki nr ewid. gr. 792/1 wg. załącznika D1 planu syt. wys. w zakresie 1-go etapu, 3) wycinka drzew na części działki nr ewid. 792/1, w zakresie 1-go etapu, 4) nasadzenie drzew i krzewów z zasianiem trawy na części działki nr ewid. gr 792/1 w zakresie 1-go etapu. 4. Roboty branży sanitarnej: 1) informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji sanitarnych w dwóch budynkach przy ul. Suchowolca 25 i 25A oraz wykonanie instalacji sanitarnych doziemnych i przyłączy wodociągowych zgodnie z pozwoleniem na budowę i opracowaną dokumentacją projektową, 2) zakres szczegółowy robót sanitarnych do wykonania objętych zamówieniem: a) instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, b) instalacja wewnętrzna wod.-kan. i c.w.u., c) instalacja wewnętrzna oraz doziemna gazowa, d) przyłącza wodociągowe, e) instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej na odcinku od Suchowolca 25 do Suchowolca 25G wraz z podłączeniem do budynków Suchowolca 25 i 25A (należy uwzględnić przy wycenie, iż budynku Suchowolca 25B, 25C, 25F oraz 25G są użytkowane), Uwagi: Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań itp. oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki (badanie wody - SANEPID, Wodociągi, itp.), opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, za zajęcie pasa drogowego, za kamerowanie sieci kanalizacji sanitarnej, sporządzić inwentaryzację powykonawczą geodezyjną w 3 egz. 5. Roboty branży elektrycznej i teletechnicznej: 1) stan istniejący. Budynki zasilane z istniejącego złącza kablowego, instalacje wewnętrzne są w złym stanie technicznym, 2) wymagania odnośnie stanu projektowanego. W budynkach należy wykonać: a) demontaż istniejących instalacji elektrycznych, b) przeniesienie układów pomiarowych do rozdzielni głównej, c) wewnętrzne linie zasilające, d) rozdzielnice elektryczne, e) instalację siłową, f) instalację oświetleniową, g) instalację gniazd wtykowych 230V, h) połączenia główne i wyrównawcze, i) instalację systemu przyzywowego w łazience dla niepełnosprawnych, j) przebudowę istniejących instalacji telefonicznych, k) kanalizację telekomunikacyjną, którą należy zakończyć przy granicy działki studnią SK1. 6. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: W celu przebudowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz zachowania w należytym stanie technicznym zabytkowych budynków, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 1) robót demontażowych i remontowych ujętych w projekcie budowlanym pod nadzorem kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającego minimum 18 miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, 2) wywozu gruzu i drewna na składowisko odpadów komunalnych, 3) wywozu i przekazania do utylizacji niebezpiecznych odpadów, 4) wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznaczyć roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 5) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy do chwili podpisania protokołu odbioru końcowego i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, 6) wykonawca zobowiązuje do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów BHP i p.poż., 7) wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, 8) wykonawca winien przewidzieć w ofercie wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem placu budowy i oczyszczaniem na bieżąco dojazdu do budynku, 9) wykonawca na własny koszt uzyska niezbędne zgody na zajęcie terenu pasa drogowego, sąsiednich działek w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji robót budowlanych oraz opracuje projekt organizacji ruchu, 10) wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy oraz zaopatrzenie w konieczne do realizacji media (woda, energia elektryczna). 11) wykonawca dokona wszystkich koniecznych badań i sprawdzeń oraz przedłoży ich wyniki Zamawiającemu w dokumentacji powykonawczej. 7. Ogólne wymagania i uwagi: 1) wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych materiałów i urządzeń wynosi 36 miesięcy, 2) zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w ciągu do 14 dni od chwili ich zgłoszenia przez zamawiającego, 3) wykonawca zobowiązany jest w okresie udzielonej gwarancji dokonywać nieodpłatnie serwisowych przeglądów gwarancyjnych urządzeń, w ilości wskazanej w gwarancji producenta. Koszty serwisowych przeglądów gwarancyjnych i wymiany urządzeń w przypadku ich awarii ponosi wykonawca, 4) wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentacje powykonawczą, instrukcję użytkowania budynków i inwentaryzację geodezyjną. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną