„Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego, a także budowa nowych instalacji wewnętrznych, przyłączy, oraz budowa stalowego masztu flagowego wraz z zagospodarowaniem terenu, zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sukiennej 5 w Białymstoku na potrzeby placówki opiekuńczo -wychowawczej oraz części budynku gospodarczego na garaż oraz rozbiórką części budynku gospodarczego na działkach nr ew. gr. 1531, 1506/1, 1506/5, 1612, 1527/5, obręb: 11- Śródmieście przy ul. Sukienna 5 w Białymstoku.”

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Mienia Komunalnego
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2018-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 200241074
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego, a także budowa nowych instalacji wewnętrznych, przyłączy, oraz budowa stalowego masztu flagowego wraz z zagospodarowaniem terenu, zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sukiennej 5 w Białymstoku na potrzeby placówki opiekuńczo -wychowawczej oraz części budynku gospodarczego na garaż oraz rozbiórką części budynku gospodarczego na działkach nr ew. gr. 1531, 1506/1, 1506/5, 1612, 1527/5, obręb: 11- Śródmieście przy ul. Sukienna 5 w Białymstoku.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia jest: „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego, a także budowa nowych instalacji wewnętrznych, przyłączy, oraz budowa stalowego masztu flagowego wraz z zagospodarowaniem terenu, zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sukiennej 5 w Białymstoku na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz części budynku gospodarczego na garaż oraz rozbiórką części budynku gospodarczego na działkach nr ew. gr. 1531, 1506/1, 1506/5, 1612, 1527/5, obręb: 11- Śródmieście przy ul. Sukienna 5 w Białymstoku.” 2. Zakres robót: Zgodnie z Decyzją Nr 380 /2018 znak DAR-I.6740.359.2017 z dnia 21.05.2018r. pozwolenia na budowę (zał.2) i kompletem dokumentacji projektowej (zał.1) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i wymaganiami Zamawiającego. 1) Roboty ogólnobudowlane: Projektowana inwestycja obejmuje remont i przebudowę trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego, niepodpiwniczonego powstałego w 1850 r. wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz częściową rozbiórką budynku gospodarczego, jego przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na garaż. Prace polegać będą na wykonaniu podbicia fundamentów oraz ich naprawy, wykonaniu nowej klatki schodowej (wydzielonej pożarowo)i wyposażeniu budynku w schodołaz schodowy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, całkowitej wymiany stropów drewnianych na stropy żelbetowe, wymiany więźby dachowej wraz z pokryciem. Pozostałe prace budowlane to wykonanie nowych wewnętrznych ścian konstrukcyjnych i działowych wydzielających zaprojektowany układ pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, oczyszczenie i impregnacja elewacji zewnętrznej. Wszystkie prace budowlane przewidziane w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik 1 do O.P.Z. Budynek gospodarczy częściowo rozebrać i przebudować na garaż i wykonać adaptacje pomieszczeń na pomieszczenia gospodarcze. 2) Roboty branży sanitarnej: Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji sanitarnych w budynku oraz wykonanie instalacji sanitarnych doziemnych i przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej zgodnie z pozwoleniem na budowę i opracowaną dokumentacją projektową. Zakres szczegółowy robót sanitarnych do wykonania objętych zamówieniem: a) instalacja kotłowni gazowej pracująca na rzecz c.o., c.t. i c.w.u., b) instalacja solarna pracująca na rzecz c.w.u., c) instalacja wentylacji mechanicznej, d) instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, e) instalacja wewnętrzna wod – kan i c.w.u., f) instalacja wewnętrzna p.poż., g) instalacja wewnętrzna gazowa, h) przyłącze wodociągowe, i) przyłącze kanalizacji sanitarnej, j) przyłącze kanalizacji deszczowej, k) instalacja doziemna kanalizacji deszczowej. 3) Roboty instalacyjne branży elektrycznej i teletechnicznej. Przedmiotem zamówienia objęte jest wykonanie w budynku : Instalacji zasilania odbiorników technologicznych a) złącze ZK+2P, b) instalacje gniazd 230V, c) instalacje gniazd 230V DATA – dedykowane dla urządzeń komputerowych, d) instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego, ewakuacyjnego oraz kierunkowego, e) instalacje wyrównawcze, f) instalacje ochrony przeciwprzepięciowej, g) instalacja logiczna – okablowanie strukturalne, h) instalacja telefoniczna, i) instalacja telewizyjna, j) instalacja monitoringu, k) instalacja oddymiania, l) instalacja przywoławcza, m) instalacja przeciwoblodzeniowa, n) instalacja odgromowa, o) instalacja bramy automatycznej, p) kanalizacja teletechniczna Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną