Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych Miasta Białegostoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych Miasta Białegostoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych Miasta Białegostoku, tj: Część I: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 35 w Białymstoku przy ul. Wesołej 22, Część II: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 43 w Białymstoku przy ul. B Głowackiego 3, Część III: Przebudowa instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 42 w Białymstoku przy ul. Sokólskiej 1 (w zakresie wymiany rozdzielnic , budowy złącza kablowego oraz przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w bloku sportowym). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Część I i II: 1) opracowanie dokumentacji projektowej która powinna zawierać: a) pisemną akceptację inwestora, przed wykonaniem robót, w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, b) projekty wykonawcze (po 3 egz.), c) przedmiary robót (po 2 egz.), d) kosztorys uproszczony (zawierający ilość robót, cenę jednostkową oraz wartość pozycji) sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej i przedmiarów robót, obejmujący wszystkie pozycje przedmiarów (2 egz.), e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (po 3 egz.), f) wersję elektroniczną opracowania w formacie pdf*, a przedmiary i kosztorys w formacie excel*, PDF* i ath*, (1 egz.), 2) uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów do zrealizowania przedmiotu zamówienia (np. aktualna mapa geodezyjna, decyzje, warunki, warunki zabezpieczenia lub przebudowy elementów infrastruktury technicznej, kolidującej z inwestycją (w razie konieczności opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej) opinie, uzgodnienia wymagane przepisami, 3) dokonanie skutecznego zgłoszenia robót w Departamencie Architektury UM w Białymstoku, 4) zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych, 5) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 35 w Białymstoku przy ul. Wesołej 22 – I część, 6) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 43 w Białymstoku przy ul. B Głowackiego 3 – II część, Część III: 7) wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 42 w Białymstoku przy ul. Sokólskiej 1, w zakresie wymiany rozdzielnic, budowy złącza kablowego oraz przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w bloku sportowym Część I, II, III: 8) realizacja wszystkich robót budowlanych wraz z: a) pełną obsługą geodezyjną (w tym mapę poinwentaryzacyjną w 5 egz.), b) organizacją i zabezpieczeniem budowy z zapewnieniem ciągłego dostępu do obiektu w trakcie jej trwania (realizacja przy czynnych obiektach), c) wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w wyniku wykonywania przedmiotu umowy, d) przeprowadzeniem wymaganych badań, e) czynnościami i przygotowaniem dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego inwestycji i oddania obiektu do użytkowania (dostarczenie certyfikatów, atestów, kart technicznych, aprobat technicznych na wbudowane materiały), 9) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w zakresie: 1) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonania przebudowy instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 35 w Białymstoku przy ul. Wesołej 22 w programie funkcjonalno-użytkowym, załącznik nr 8 do niniejszego SIWZ, 2) opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonania przebudowy instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 43 w Białymstoku przy ul. B Głowackiego 3 w programie funkcjonalno-użytkowym, załącznik nr 9 do niniejszego SIWZ, 3) przebudowy instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 42 w Białymstoku przy ul. Sokólskiej 1 w dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opracowanej przez Pracownię ELEKTROENERGETYKA Wojciech Grudziński, z siedzibą przy ul. Modlińskiej 10 lok. U2, 15-066 w Białymstoku, stanowiących załączniki nr 10 do niniejszej SIWZ (w zakresie wymiany rozdzielnic , budowy złącza kablowego oraz przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w bloku sportowym). 4. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do dokumentacji przetargowej i wystąpić do zamawiającego o rozstrzygnięcie. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz dalszych podwykonawców), na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace fizyczne, w tym operatorów sprzętu, kierowców i montażystów. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 6. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami. 7. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy w § 2 ust. 13 i 14 (załącznik nr 11A i 11B do SIWZ). 8. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 - letniej gwarancji na wykonane roboty. 9. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 10. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy i dołączenia do oferty załącznika nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną