Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku gminnego na przedszkole przy ul. Szosa Baranowicka 94 w Sobolewie

Przedszkole Samorządowe w Grabówce ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Przedszkole Samorządowe w Grabówce
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-523 Białystok, Leszczynowa
 • Telefon/fax: tel. +48579991611, 609601791
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Samorządowe w Grabówce
  Leszczynowa 14/1
  15-523 Białystok, woj. podlaskie
  tel. +48579991611, 609601791
  REGON: 38008413920000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przedszkolewgrabowce.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku gminnego na przedszkole przy ul. Szosa Baranowicka 94 w Sobolewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego na przedszkole przy ul. Szosa Baranowicka 94 w Sobolewie Zamówienie obejmuje przebudowę i remont budynku świetlicy środowiskowej, punktu przedszkolnego i biblioteki ze zmianą sposobu użytkowania na publiczne przedszkole z zapleczem technologicznym (zaplecze kuchni) oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Szosa Baranowicka 94 w Sobolewie na dz. nr 321/3. W chwili obecnej budynek pełni funkcję świetlicy środowiskowej wraz z biblioteką, a także punkt przedszkolny. Planowane prace przebudowy i remontu budynku przedszkola odnoszą się głównie do prac wewnątrz budynku. Wygląd zewnętrzny zmieniony zostanie jedynie w zakresie niezbędnym w celu dostosowania budynku do obecnych przepisów użytkowania obiektu na potrzeby przedszkola. Głównym założeniem jest dostosowanie budynku do potrzeb przedszkola z 2 oddziałami, dostosowanie toalet do odpowiedniej liczby dzieci w przedszkolu (w tym dla osób niepełnosprawnych), grupą pomieszczeń służących do wydania posiłków dostarczanych z zewnątrz (catering), szatnią, toaletą ogólnodostępną oraz windą towarową służącą do dostarczania posiłków do sal zajęć. Dodatkowo należy dostosować budynek tak, aby spełniał wymogi przeciwpożarowe dla kategorii ZL II. Zagospodarowanie terenu należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zasad projektowania uniwersalnego. POWIERZCHNIA ZABUDOWY: - Pow. zabudowy istniejąca - 262,1 m2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: - 382,67 m2, w tym: piwnica - 179,25 m2; parter : -203,42 m2. KUBATURA: - 1 795,39 m3 Liczba wszystkich użytkowników - ok. 58 osób Wysokość: - ok. 8,00 m W zakres opracowania wchodzą a) Roboty budowlane: • Roboty rozbiórkowe, • Roboty murowe, betonowe i żelbetowe, • Stolarka i ślusarka otworowa, • Tynki i okładziny wewnętrzne, • podłogi i posadzki, • Roboty malarskie, • Ślusarka, • Elewacje, • Wyposażenie stałe i ruchome – dostawa i montaż, • Roboty zewnętrzne b) Roboty elektryczne: • WLZty, • elektryczne tablice rozdzielcze, • instalacje oświetleniowe, • instalację gniazd wtykowych, • instalację siłową, • instalację przeciwprzepięciową, • połączenia główne i wyrównawcze. c) Roboty sanitarne: • Instalacja zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, • Instalacja kanalizacji sanitarnej, • Instalacja wentylacji mechanicznej. d) demontażowe towarzyszące – zgodnie z projektom oraz załączonym przedmiarem robót. W zakres oferowanej ceny wchodzi wykonanie wszystkich badań i sprawdzeń niezbędnych do oddania budynku do użytkowania. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo - techniczna, która jest załącznikiem do SIWZ (zał. nr 1 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262800-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną