Przebudowa SOR w UDSK.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona
 • Telefon/fax: tel. 857 450 595 , fax. 857 450 595
 • Data zamieszczenia: 2020-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
  ul. J. Waszyngtona 17
  15-274 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 450 595, fax. 857 450 595
  REGON: 14063940000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://udsk.pl/zp
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa SOR w UDSK.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj” obejmujący wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na „PRZEBUDOWIE I MODERNIZACJI SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UDSK W CELU BEZPIECZNEGO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PACJENTOM Z PODEJRZENIEM COVID-19 – dotyczy projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez KORONAWIRUS SARS-COV-2 na terenie Województwa Podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 osi Priorytetowej VVVV Infrastruktury dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Pddziałania 8.4.1 Infrastruktura dla ochrony zdrowia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ „Program funkcjonalno – użytkowy” 3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa Budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, obowiązującymi normami. 4. Planowana powierzchnia modernizacji wynosi około 296 m2 5. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: • wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej • uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych odstępstw, pozwoleń i uzgodnień, • wykonanie prac remontowych pomieszczeń istniejących zlokalizowanych na wysokim parterze budynku Szpitala na potrzeby SOR wraz dostawą, montażem i uruchomieniem urządzeń oraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów do urządzeń technicznych ( podłączenie do istniejącego systemu zarzadzania wentylacja BMS) i aparatury medycznej, 6. Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz oceny warunków związanych z wykonaniem prac stanowiących przedmiot zamówienia. Wizja może być przeprowadzona po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym pod nr tel. 85 74 50 564.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną