Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1543B w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt Napoleoński (Gm. Turośń Kościelna)

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka
 • Telefon/fax: tel. (085) 740-21-49, 740-22-17 , fax. (085) 740-22-19
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
  Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
  15-522 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, fax. (085) 740-22-19
  REGON: 50668101000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1543B w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt Napoleoński (Gm. Turośń Kościelna)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający oczekuje wykonania następujących robót na odc. 912m: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym Zabezpieczenie (lub przeniesienie) istniejącego punktu osnowy geodezyjnej Karczowanie pni drzew oraz krzaków i poszycia Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Roboty rozbiórkowe Roboty ziemne Regulacja pionowa zaworów wodociągowych Koryto wykonywane mechanicznie gł. 30 cm Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr. kat I-VI Mechaniczne oczyszczeniei skropienie nawierzchni Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i podbudowy z kruszywa łamanego Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i warstwa ścieralna Umocnienie skarp i dna rowu otwartego płytami ażurowymi Umocnienie skarp brukowcem na podsypce Ułożenie ścieków korytkowych Pobocze utwardzone kruszywem gr. 15 cm Wykonanie palisady z kołków Oznakowanie poziome i pionowe Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych Wykonanie chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej Ułożenie rur osłonowych Przebudowa sieci wodociągowej Budowa oświetlenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną