Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484 B na odc. Niewodnica Nargilewska - Kudrycze (gm. Juchnowiec Kościelny, gm. Zabłudów)

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka
 • Telefon/fax: tel. (085) 740-21-49, 740-22-17 , fax. (085) 740-22-19
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
  Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
  15-522 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, fax. (085) 740-22-19
  REGON: 50668101000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484 B na odc. Niewodnica Nargilewska - Kudrycze (gm. Juchnowiec Kościelny, gm. Zabłudów)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odc. 4,04km: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym Karczowanie drzew i pni drzew oraz karczowanie krzaków Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Roboty rozbiórkowe Roboty ziemne Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury plastikowe Profilowanie i zagęszczanie podłoża Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych mechanicznie Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego Cnr Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w-wa wiążąca i ścieralna Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych Humusowanie z obsianiem skarp Umocnienie skarp brukowcem na podsypce Umocnienie dna rowów z płyt ażurowych Przepusty z tworzyw sztucznych pod zjazdami Betonowe ścianki oporowe z betonu C25/30 Obudowy wlotów i wylotów przepustów. Betonowe ścianki oporowe z betonu C25/30 Pobocza utwardzone z kruszywa niezwiązanego Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu Oznakowanie poziome i pionowe Wykonanie progów zwalniających Krawężniki i obrzeża betonowe Chodniki i zjazdy gospodarcze z kostki brukowej betonowej Docieplenie wodociągu keramzytem w geotkaninie Nasadzenie drzew (sosna pospolita)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną