Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2391B – ul. Nowa, od skrzyżowania z ul. Dolną do Al. Niepodległości i Al. Niepodległości w Supraślu – Etap II – pełnienie obowiązków inspektora nadzoru

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka
 • Telefon/fax: tel. (085) 740-21-49, 740-22-17 , fax. (085) 740-22-19
 • Data zamieszczenia: 2018-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
  Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
  15522 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, fax. (085) 740-22-19
  REGON: 5066810100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2391B – ul. Nowa, od skrzyżowania z ul. Dolną do Al. Niepodległości i Al. Niepodległości w Supraślu – Etap II – pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje: - roboty w zakresie branży drogowej, - roboty w zakresie branży sanitarnej – wykonanie kanalizacji deszczowej z rur plastikowych o śr. 300mm, 400mm, 800mm, wykonanie osadnika wirowego śr. 3000 mm i śr. 2000 mm Orientacyjne terminy pełnienia nadzoru: - od dnia zawarcia umowy do odbioru końcowego i pogwarancyjnego robót budowlanych, - okres gwarancyjny – 84 miesięcy od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy na roboty budowlane. Planowany okres realizacji robót: - rozpoczęcie nie później niż – w dniu przekazania placu budowy - zakończenie robót – do dnia 31.08.2018r. W sytuacji przedłużenia okresu realizacji zadania, inspektor /inspektorzy/ nadzoru inwestorskiego zobowiązani są również do sprawowania nadzoru nad robotami w tym dodatkowym okresie bez zmiany wysokości wynagrodzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną