„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389 B w m. Jaworówka (gm. Dobrzyniewo Duże)”

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka
 • Telefon/fax: tel. (085) 740-21-49, 740-22-17 , fax. (085) 740-22-19
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
  Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
  15-522 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, fax. (085) 740-22-19
  REGON: 50668101000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389 B w m. Jaworówka (gm. Dobrzyniewo Duże)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odc. 0,91km: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej Karczowanie drzew i krzaków Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 30cm Roboty rozbiórkowe Roboty ziemne Przepust pod koroną drogi z rur stalowych karbowanych Wykonanie kanalizacji deszczowej Regulacja pionowa urządzeń Wykonanie rowu chłonnego Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV Wykonanie warstwy mrozoochronnej Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w-wa ścieralna, w-wa wiążąca i w-wa wyrównawcza Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, śr. gr. 7 cm Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm Umocnienie skarp brukowcem Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi (ażurowymi) na podsypce piaskowej Przepusty pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm na ławie z kruszywa naturalnego Pobocza gruntowe z kruszyw naturalnych gr. 15 cm Oczyszczenie rowów z namułu Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych Ustawienie obrzeży betonowych Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x30x15 cm Przebudowa sieci teletechnicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną