„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394B: droga nr 8 - Sielachowskie - Osowicze Etap I (gm. Wasilków)”

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka
 • Telefon/fax: tel. (085) 740-21-49, 740-22-17 , fax. (085) 740-22-19
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
  Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
  15-522 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, fax. (085) 740-22-19
  REGON: 50668101000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394B: droga nr 8 - Sielachowskie - Osowicze Etap I (gm. Wasilków)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na odc. 982 m: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni Mechaniczne karczowanie krzaków Roboty rozbiórkowe Roboty ziemne Regulacja pionowa urządzeń Rury drenarskie z NPCW w otulinie z geowłókniny # 10.0 cm Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Warstwy odsączające z piasku- grubość warstwy 25 cm Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowłókninami Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni Podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa C50/30 z dodatkiem destruktu z mieszanki asfaltowej - grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm Nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna) Frezowanie nawierzchni bitumicznych o grubości 7cm Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5cm Umocnienie skarp gazonami 40x30x20 cm Oznakowanie poziome i pionowe Progi zwalniające listwowe o szer. do 1,0m z tworzywa sztucznego Krawężniki i obrzeża betonowe Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm Zjazdy z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej Wykonanie przykanalików z rur plastykowych o śr. 200 mm Wykonanie studzienek ściekowych śr. 500 mm z wpustem krawężnikowym Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Przebudowa sieci elektroenergetycznej Przebudowa sieci wodociągowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną