„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538B Choroszcz (droga do Kościuk) - Kościuki w obrębie wsi Kościuki (Gm. Choroszcz)”

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka
 • Telefon/fax: tel. (085) 740-21-49, 740-22-17 , fax. (085) 740-22-19
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
  Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
  15-522 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 740-21-49, 740-22-17, fax. (085) 740-22-19
  REGON: 50668101000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538B Choroszcz (droga do Kościuk) - Kościuki w obrębie wsi Kościuki (Gm. Choroszcz)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na dł. 877,30 m: Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym Karczowanie pni drzew i karczowanie zagajników i krzaków Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 20cm Roboty rozbiórkowe Roboty ziemne Ułożenie przepustów rurowych plastikowych o śr. 40cm pod koroną drogi Wykonanie kanalizacji deszczowej na odc. 543 mb Rura osłonowa dwudzielna Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr. kat.III Oczyszczenie i skropienie nawierzchni Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, podbudowy z kruszywa łamanego, podbudowy z betonu asfaltowego Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej Oznakowanie pionowe Ustawienie krawężników betonowych i obrzeży betonowych Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej Ułożenie ścieków z kostki kamiennej Przebudowa sieci wodociągowej Przebudowa sieci teletechnicznej branża mostowa Wymagania ogólne. Montaż i demontaż oznakowania i zabezpieczenia robót na czas trwania robót. Opracowanie niezbędnych dokumentacji. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym Mechaniczne i ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ Roboty rozbiórkowe Roboty ziemne Ścianki czołowe stal BSt500S Beton fundamentów klasy B 30 W8 F150 w deskowaniu Beton niekonstrukcyjny klasy B15 w deskowaniu Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno Ułożenie przepustów pod koroną drogi z rur HDPE o średnicy 60cm Humusowanie skarp Umocnienie skarp oraz dna rowów i ścieków brukowcem na podsypce Ustawienie ogrodzeń ochronnych sztywnych typu "olsztyńskiego" Ustawienie obrzeży betonowych Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych zaprawami PCC
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną