Przebudowa zjazdu indywidualnego na zjazd publicznym w pasie drogowym ulicy Ciepłej 32, przebudowa części istniejącej nawierzchni utwardzonej, z wykonaniem drogi pożarowej do obsługi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku oraz naprawa przyłącza wody do budynku i naprawa odcinka kanalizacji ściekowej

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-448 Białystok, ul. Żabia
 • Telefon/fax: tel. 856 515 855 , fax. 856 515 855
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
  ul. Żabia 5
  15-448 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 515 855, fax. 856 515 855
  REGON: 20001850200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckubialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: placówka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa zjazdu indywidualnego na zjazd publicznym w pasie drogowym ulicy Ciepłej 32, przebudowa części istniejącej nawierzchni utwardzonej, z wykonaniem drogi pożarowej do obsługi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku oraz naprawa przyłącza wody do budynku i naprawa odcinka kanalizacji ściekowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swoim zakresem: Część I – Przebudowa zjazdu indywidualnego na zjazd publicznym w pasie drogowym ulicy Ciepłej 32, przebudowa części istniejącej nawierzchni utwardzonej, z wykonaniem drogi pożarowej do obsługi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku oraz naprawa przyłącza wody do budynku; Część II – naprawa odcinka kanalizacji ściekowej; 2. Przebudowa zjazdu indywidualnego na zjazd publicznym w pasie drogowym realizowana jest w oparciu o zezwolenie ZDM-II.7230.92.2018 3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych w zakresie dwóch wyżej wymienionych częściach. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanych przez Biuro Projektowe „Architekci Kulik-Rubin” ul. Lipowa 39, 16-002 Dobrzyniewo Duże (cz. I) i przedmiarów na naprawę przyłącza wody do budynku oraz naprawy odcinka kanalizacji ściekowej (cz. I i cz. II) wykonanych przez mgr inż. Martę Ewę Żemojduk (nr ewid. uprawnień PDL/0064/OWOS/12) stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 5. Uszczegółowiony zakres robót zawiera załącznik nr 1A do SIWZ. 6. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5-letniej gwarancji na wykonane roboty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną