Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatyki (wraz z instalacją i konfiguracją) i serwisów urządzeń UTM.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15062 Białystok, ul. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 85 670 27 70 , fax. (085) 653 72 16
 • Data zamieszczenia: 2018-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
  ul. Warszawska 3
  15062 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 670 27 70, fax. (085) 653 72 16
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatyki (wraz z instalacją i konfiguracją) i serwisów urządzeń UTM.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatyki (wraz z instalacją i konfiguracją) i serwisów urządzeń UTM.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną