Przeprowadzenie badań ankietowych i wykonanie nagrań głosu.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego
 • Telefon/fax: tel. 857 485 400 , fax. 857 485 627
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 485 400, fax. 857 485 627
  REGON: 28860400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.umb.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie badań ankietowych i wykonanie nagrań głosu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia zrekrutowanie 150 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wykonanie tym osobom nagrań głosu i przeprowadzenie badań ankietowych na potrzeby projektu pn.: „Analiza mowy narzędziem wczesnego wykrywania i monitorowania chorób cywilizacyjnych.”, realizowanym przez Zamawiającego na podstawie umowy nr POIR.04.01.04-00-0052/18-00, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ oraz we wzorze umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85121200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną