Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych do Placówki SG w Lipsku - tankowanie pojazdów służbowych (sprawa nr 47/ZP/WTiZ/20)

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, ul. Bema
 • Telefon/fax: tel. 85 71 45 171, , fax. 85 71 45 715
 • Data zamieszczenia: 2020-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza
  ul. Bema 100
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 71 45 171, , fax. 85 71 45 715
  REGON: 50440036000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.podlaski.strazgraniczna.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych do Placówki SG w Lipsku - tankowanie pojazdów służbowych (sprawa nr 47/ZP/WTiZ/20)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Lipsku w ilościach: - benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej badawczej nie mniejszej niż 95 spełniająca w pełnym zakresie wymagania PN-EN 228+A1:2017-06 lub równoważne w ilości do 2 000 l - olej napędowy spełniający w pełnym zakresie wymagania PN-EN 590+A1:2017-06 /Ap2:2018-09 lub równoważne w ilości do 11 000 l Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego za pomocą Polskich Norm przenoszących normy europejskie na zasadach określonych w art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stacja paliw powinna być czynna co najmniej 6 dni w tygodniu przynajmniej 8 godzin na dobę oraz znajdować się w miejscowości, w której mieści się siedziba granicznej jednostki (Placówka SG w Lipsku ul. Pusta 34, 16-315 Lipsk) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 09132100-4 Benzyna bezołowiowa, 09134100-8 Olej napędowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną