Przywrócenie parametrów użytkowych budynku Inkubatora Technologicznego i Administracji BPN-T w związku ze stale powtarzającymi się przeciekami dachu części niskiej budynku

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-540 Białystok, ul. Żurawia
 • Telefon/fax: tel. +48 85 733 39 55 , fax. +48 85 733 39 55
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
  ul. Żurawia 71
  15-540 Białystok, woj. podlaskie
  tel. +48 85 733 39 55, fax. +48 85 733 39 55
  REGON: 20044533900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bpnt.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przywrócenie parametrów użytkowych budynku Inkubatora Technologicznego i Administracji BPN-T w związku ze stale powtarzającymi się przeciekami dachu części niskiej budynku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: przywrócenie parametrów użytkowych budynku Inkubatora Technologicznego i Administracji BPN-T w związku ze stale powtarzającymi się przeciekami dachu części niskiej budynku. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261210-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną