„Remont budynku nr 32 na terenie kompleksu wojskowego Osowiec Twierdza”.

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska
 • Telefon/fax: tel. 261 398 839 , fax. 261 398 813
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
  ul. Kawaleryjska 70
  15-601 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 261 398 839, fax. 261 398 813
  REGON: 20068982800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://25wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: WOJSKO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont budynku nr 32 na terenie kompleksu wojskowego Osowiec Twierdza”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Remont bud. nr 32 na terenie kompleksu wojskowego Osowiec Twierdza” CPV 45000000-7 Roboty budowlane Zakres przewidzianych robót budowlanych obejmuje: 1. Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne CPV 45260000-7 Uzupełnienie izolacji termicznej stropodachu ze styropianu gr. 5cm, Wymiana pokrycia dachu z papy asfaltowej na pokrycie papą polimerowo- asfaltową termozgrzewalną, Wymiana obróbek blacharskich, Zagospodarowanie odpadów. 2. Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe CPV 45262000-1 Naprawa gzymsów i ogniomurów, Przemurowanie kominów wentylacyjnych ponad dachem budynku, Odgruzowanie i sprawdzenie drożności przewodów kominowych, Wykonanie opaski odwadniającej, Wykonanie misek odpływowych pod rury spustowe, 3. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych CPV 45310000-3 Wymiana części nadziemnej instalacji odgromowej, Wykonanie pomiarów i badań urządzenia piorunochronnego, Wymiana opraw oświetleniowych, Częściowa wymiana osprzętu elektrycznego, Częściowa wymiana przewodów elektrycznych, Wymiana rozdzielni elektrycznej. 4. Hydraulika i roboty sanitarne CPV 45330000-9 Częściowa wymiana urządzeń sanitarnych, Częściowa wymiana armatury, Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody V= 80dm3, Wymiana podejść kanalizacyjnych, Wymiana grzejników centralnego ogrzewania, Montaż zaworów termostatycznych do regulacji c.o. 5. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych CPV 45400000-1 Tynkowanie CPV 45410000-4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego na ścianach i sufitach, Tynki zwykłe kategorii III na ościeżach otworów okiennych i drzwiowych. Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie CPV 45420000-7 Wymiana stolarki okiennej, Wymiana stolarki drzwiowej. Pokrywanie podłóg i ścian CPV 45430000-0 Uzupełnienie licowania ścian i pionów kanalizacyjnych płytkami ceramicznymi, Uzupełnienie posadzek z płytek gres układanych na klej. Roboty malarskie i szklarskie CPV 45440000-3 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów, Malowanie farbami olejnymi rurociągów instalacyjnych, Malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian. Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe CPV 45450000-6 - Naprawa elewacji budynku. UWAGA: szczegółowy zakres robót do realizacji określa niniejszy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Przyjęte w opisach technologie i materiały podające producentów określają wymagania techniczne i dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, które nie obniżą wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia. Warunki realizacji robót: 1. Roboty będą wykonywane w czynnym zakładzie w dni powszednie od poniedziałku do czwartku w godzinach 700 do 1530, w piątek w godzinach 700 do 1300. Praca w innych godzinach oraz w pozostałe dni, tylko po pisemnym zaakceptowaniu przez Komendanta 25 WOG w Białymstoku oraz Użytkownika – Kierownika Składu Osowiec. 2. Obowiązkiem wykonawcy przed rozpoczęciem robót jest dostarczenie dla użytkownika – Kierownika Składu Osowiec listy pracowników i wykaz sprzętu uczestniczących w zadaniu oraz fotografii osób uczestniczących w wykonaniu zadania celem wykonania przepustek tymczasowych przez służby ochrony. W przypadku zmiany lub nowych pracowników winna być zachowana procedura dopuszczenia do pracy na terenie Składu Osowiec. 3. Wykonawca/Podwykonawca zatrudniający obcokrajowców, przed rozpoczęciem przez nich prac, ma obowiązek zgłoszenia ich do Służby Kontrwywiadu Wojskowego zgodnie z Decyzją Nr 19 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 roku w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18). Po uzyskaniu stosownego zezwolenia wydanego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Wykonawca/Podwykonawca ma obowiązek przedstawić niezwłocznie dokument Zamawiającemu. 4. Przed rozpoczęciem robót wszyscy pracownicy winni okazać aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie informacji niejawnych zgodnie z Ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2018.412 j.t). W przypadku braku szkolenia z zakresu informacji niejawnych zostanie ono przeprowadzone przez pełnomocnika ochrony informacji niejawnych JW 4226 lub osobę przez niego upoważnioną (szkolenie bezpłatne). 5. Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego. 6. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej oraz aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 7. Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 8. Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków związane z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji zadania. 9. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu. 10. Wykonawca powinien przygotować zadanie do przekazania, wykonać do dnia odbioru i przedstawić Zamawiającemu komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. 11. Materiały pochodzące z rozbiórki posegregować wg rodzaju i grupy. Materiały zaklasyfikowane jako odpady Wykonawca, który w świetle ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadu, zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą. Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. Odpady – surowce wtórne (żelazo, miedź, mosiądz, itp.) należy przekazać do skupu złomu. Wartość złomu należy przyjąć jako iloczyn ceny jednostkowej złomu i ilości wynikającej z pozycji przedmiarowych. Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie zestawienia cen sprzedaży netto zasadniczych rodzajów rzeczy ruchomych koncesjonowanych i niekoncesjonowanych uzyskanych przez Agencję Mienia Wojskowego w drodze sprzedaży przetargowej w 2018 r. z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży. W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę w czasie prac odpadów niebezpiecznych należy dostarczyć Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów (KPO) w celu poinformowania o sposobie zagospodarowania tych odpadów. Powstałe w wyniku prac budowlanych nieczystości płynne (zlewki, popłuczyny, itp.) Wykonawca gromadzi w szczelnych pojemnikach i wywozi na własny koszt poza teren Jednostki. 12. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robót na czas trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót na własny koszt. 13. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.2018.108.j.t.) w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących w szczególności czynności: roboty dekarskie i/lub wykończeniowo – ogólnobudowlane, przy czym: 13.1.W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. 13.2.Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. W dniu przekazania terenu budowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów o pracę. Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być do zidetyfikowania. Imię i nazwisko pracownika podlega anonimizacji. 13.3.W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych prac Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie umów o pracę z tymi osobami. 13.4.Na każde żądanie Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania –Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu imienny wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na wymaganych w SIWZ stanowiskach z poświadczeniem ich ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania zamówienia przez właściwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA). Wymóg ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawców. 13.5.Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 13.3 i 13.4 powyżej stanowi przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy. 13.6.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, jakich wymagał Zamawiający i w swej ofercie wskazał Wykonawca oraz wymagane zgodnie z zapisami SIWZ zatrudnienie. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac wraz z dostarczeniem dokumentów, o których mowa - odpowiednio - w pkt 13.3) i 13.4) powyżej oraz w SIWZ. Planowane zebranie Wykonawców odbędzie się w dniu: 30.05.2019 r. o godz. 10:00 na terenie kompleksu wojskowego Osowiec Twierdza. W sprawie zebrania należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną: p. Tadeuszem DZBEŃSKIM, tel. 261 385 509. Zebranie, o którym mowa powyżej, nie jest zebraniem wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z ww. osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania, które nasuną się w trakcie jak i po zebraniu wykonawców należy kierować do Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną