Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem inwestycji jest remont dachu na budynku A Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, obejmujący wykonanie nowych warstw izolacji i pokrycia wraz elementami zadaszeń oraz wymianę systemu odwadniającego dach – wpusty, rynny, rury spustowe. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: - rozbiórkę istniejących warstw stropodachu dolnego i górnego do poziomu konstrukcji stropów. - wykonanie nowych warstw na stropodachach w tym: naprawa stropodachu (naprawa stali zbrojeniowej, wypełnienie ubytków w betonie),wylanie wylewki spadkowej, wykonanie izolacji termicznej, wykonanie hydroizolacji i nawierzchni użytkowej. - wymianę obróbek blacharskich ścian i attyk - remont poręczy, podestów i schodów metalowych - remont elementów zadaszenia: słupy, dźwigary. - remont kanałów wentylacyjnych - wymianę zadaszenia - blacha trapezowa - wymianę instalacji odwodnienia stropodachów, w tym wymianę oraz demontaż rynien i rur spustowych, montaż nowych wpustów dachowych. - wymianę instalacji odgromowej - prace remontowo malarskie, wykończeniowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez Pracownię projektową AUTORIS, ul. Pogodna 9, lok. 19, 15-354 Białystok, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i własnymi siłami dokonać usunięcia materiałów pozostałych po pracach rozbiórkowych. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. 3.Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanych przez mgr inż. arch. Dariusza Łuniewskiego, Pracownia Projektowa „AUTORIS” w Białymstoku, stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ. 4.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich robót dotyczących branży budowlanej, tj.: - rozbiórkę istniejących warstw stropodachu dolnego i górnego do poziomu konstrukcji stropów - wykonanie nowych warstw na stropodachach w tym: naprawa stropodachu (naprawa stali zbrojeniowej, wypełnienie ubytków w betonie),wylanie wylewki spadkowej, wykonanie izolacji termicznej, wykonanie hydroizolacji i nawierzchni użytkowej - wymianę obróbek blacharskich ścian i attyk - remont poręczy, podestów i schodów metalowych - remont elementów zadaszenia: słupy, dźwigary - remont kanałów wentylacyjnych - wymianę zadaszenia - blacha trapezowa - wymianę instalacji odwodnienia stropodachów, w tym wymianę oraz demontaż rynien i rur spustowych, montaż nowych wpustów dachowych - wymianę instalacji odgromowej - prace remontowo malarskie, wykończeniowe wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ). Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Podwykonawcy. 5.Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 - letniej gwarancji na wykonane roboty. 6.W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 7.W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy i dołączenia do oferty załącznika nr 6 do SIWZ. 8. Na etapie realizacji umowy (w czasie trwania budowy) zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w ofercie (zał. nr 6 do SIWZ). 9.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. Uwaga: Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie inwestycji. Prace wykonywane będą w obiekcie czynnym tylko w godzinach jego pracy, tj. od 8:00 do 17:00 w poniedziałki i od 7:30 do 15:30 od wtorku do piątku (z wyjątkiem prac głośnych, które powinny być wykonywane poza godzinami pracy Urzędu – po uprzednim ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45260000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną