„Remont dachów wybranych obiektów Politechniki Białostockiej na 2020 rok”

Politechnika Białostocka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-351 Białystok, ul. Wiejska
 • Telefon/fax: tel. (085) 7469750 , fax. (085) 7469752
 • Data zamieszczenia: 2020-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Białostocka
  ul. Wiejska
  15-351 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 7469750, fax. (085) 7469752
  REGON: 16720000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.pb.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont dachów wybranych obiektów Politechniki Białostockiej na 2020 rok”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest skuteczna naprawa: a) pokrycia części dachu budynku B1 Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej ul. Wiejska 45E, b) pokrycia dachu budynku Dziekanatu i Łącznika Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie ul. Ojca Tarasiuka 2, c) pokrycia części dachu budynku Szanghaj Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie ul. Ojca Tarasiuka 2, d) pokrycia dachu hali Berlin Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie ul. Ojca Tarasiuka 2, e) remont aluminiowych obróbek zadaszeń nad wejściami do Domów Studenta Politechniki Białostockiej w Białymstoku ul. Zwierzynieckiej 6, 8, 12, 14 zgodnie z STWiOR stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną