Remont elewacji budynku przy ul. Zamenhofa 5C w Białymstoku.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Mienia Komunalnego
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynku przy ul. Zamenhofa 5C w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont elewacji budynku przy ul. Zamenhofa 5C w Białymstoku. Zakres robót do wykonania: - rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m wraz z czasem pracy rusztowań, - zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej i terenu wokół prowadzonych robót folią, - wykucie starych spoin na zaprawie cementowo-wapiennej pomiędzy cegłami, - gruntowanie wzmacniające podłoży z cegieł i fug preparatem, - spoinowanie murów z cegły zaprawą z przygotowaniem zaprawy, - uzupełnienie ubytków kitami na bazie polimetakrylanu metylu w układzie polimer monomer/kity jednobarwne, - uzupełnienie-wymiana uszkodzonych cegieł budowlanych, - impregnacja elewacji preparatem, - montaż płotków śniegowych na dachu budynku od strony chodników. Należy użyć materiałów jednego producenta, prace wykonać z godnie z kartą techniczną i wymaganiami producenta materiałów. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami, pod nadzorem technicznym Inspektora ZMK, zgodnie z przedmiarem robót, opisem przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. - Wykonawca robót zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie ze złożoną ofertą, z materiałów własnych zgodnie z powyższym zakresem robót i z obowiązującymi przepisami, oraz wymaganiami konserwatora zabytków. - Materiały i wyroby powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane. - Na każde żądanie Zamawiającego /inspektora/ inspektorów nadzoru/ Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. - Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznaczyć roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. - Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp i p. poż. - Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. - Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wodę i energię elektryczną niezbędną do wykonania prac wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. - Wymagania dotyczące użytych zapraw – Wykonawca przedstawi karty techniczne materiałów do akceptacji Zamawiającego, przed wbudowaniem. Zaprawy stosowane do tego celu powinny cechować się następującymi właściwościami: • parametry wytrzymałościowe zapraw naprawczych powinny być jak najbardziej zbliżone (lub nieco niższe) do parametrów wytrzymałościowych cegieł oraz zaprawy murarskiej, • dyfuzyjność zapraw spoinujących nie może być niższa niż pierwotnie stosowanej zaprawy, • nasiąkliwość zaprawy do reprofilacji cegieł musi być zbliżona do nasiąkliwości cegieł w murze, • dobrą przyczepnością do podłoża, niskim skurczem (lub nawet niewielką ekspansywnością), • współczynnikiem rozszerzalności termicznej zbliżonym do pierwotnego materiału muru (cegły lub zaprawy), • odpornością na czynniki atmosferyczne (przede wszystkim na cykle zamarzania i odmarzania), na skażenia środowiska, korozję biologiczną, sole itp. • zdolnością do wiązania i twardnienia w warstwach o różnej grubości. Do wymagań czysto technicznych dodać należy łatwość stosowania (zalety aplikacyjne) oraz, dla zaprawy naprawczej, możliwość barwienia i nadawania wyglądu i struktury zbliżonej do naprawianych cegieł. Z konserwatorskiego punktu widzenia zaprawy naprawcze powinny zawierać jak najmniej dodatków chemicznych i żywic syntetycznych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną