Remont elewacji budynku RCKiK w Białymstoku wraz z robotami towarzyszącymi ZP/PN-11/19

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Telefon/fax: tel. 085 74 47 002 , fax. 857 447 133
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 74 47 002, fax. 857 447 133
  REGON: 29382900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynku RCKiK w Białymstoku wraz z robotami towarzyszącymi ZP/PN-11/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku wraz z robotami towarzyszącymi. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót remontowych wynikających z Dokumentacji projektowej, w tym: 2.1 wykonanie renowacji elewacji budynku głównego oraz części elewacji budynku mroźni, 2.2 wymianę okien na parterze budynku głównego RCKiK w Białymstoku w ilości 52 sztuki 2.3 remont schodów zewnętrznych. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną