Remont i przebudowa zabytkowego budynku mieszkalnego, budowa wewnętrznych instalacji: gazu, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej, teletechnicznej, zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego, budowa doziemnych instalacji: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej, z zagospodarowaniem terenu, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na garaż i budowa ogrodzenia na działce o nr ew. gr. 147 i części działki 143 (obręb 17 – Bojary) przy ul. Ciepłej 4 w Białymstoku.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Mienia Komunalnego
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2018-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 200241074
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i przebudowa zabytkowego budynku mieszkalnego, budowa wewnętrznych instalacji: gazu, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej, teletechnicznej, zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego, budowa doziemnych instalacji: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej, z zagospodarowaniem terenu, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na garaż i budowa ogrodzenia na działce o nr ew. gr. 147 i części działki 143 (obręb 17 – Bojary) przy ul. Ciepłej 4 w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont i przebudowa zabytkowego budynku mieszkalnego, budowa wewnętrznych instalacji: gazu, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej, teletechnicznej, zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego, budowa doziemnych instalacji: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej, z zagospodarowaniem terenu, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na garaż i budowa ogrodzenia na działce o nr ew. gr. 147 i części działki 143 (obręb 17 – Bojary) przy ul. Ciepłej 4 w Białymstoku. 2. Zakres robót: Zgodnie z Decyzją Nr 137/2018 z dnia 02.03.2018 r. pozwolenia na budowę i kompletem dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 1) Roboty ogólnobudowlane: Projektowana inwestycja obejmuje remont i przebudowę trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego, niepodpiwniczonego powstałego w 1897 r. wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz przebudowę i rozbudowę wolnostojącego budynku gospodarczego. Prace polegać będą na osuszeniu fundamentów i ścian fundamentowych, wykonaniu podbicia fundamentów oraz ich naprawy, wykonaniu nowej klatki schodowej (wydzielonej pożarowo) z wyposażeniem w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, całkowitej wymiany stropów drewnianych na stropy WPS na belkach stalowych wraz ze ściągami stalowymi, wymiany więźby dachowej na nową o konstrukcji drewnianej z podparciami na stalowych płatwiach opartych na stalowych słupach. Pozostałe prace budowlane to wykonanie nowych wewnętrznych ścian konstrukcyjnych i działowych wydzielających zaprojektowany układ pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, oczyszczenie elewacji specjalistycznym preparatem, ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego. Budynek gospodarczy przebudować na garaż i wykonać adaptacje pomieszczeń na warsztat, magazyn sprzętu terenowego oraz pomieszczenie na płody rolne. 2) Roboty branży sanitarnej Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji sanitarnych w budynku oraz wykonanie instalacji sanitarnych doziemnych i przyłącza wodociągowego zgodnie z pozwoleniem na budowę i opracowaną dokumentacją projektową. Zakres szczegółowy robót sanitarnych do wykonania objętych zamówieniem: a) instalacja wentylacji mechanicznej, b) instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, c) instalacja wewnętrzna wod – kan i c.w.u., d) instalacja wewnętrzna p.poż., e) instalacja wewnętrzna gazowa, f) przyłącze wodociągowe, g) instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej, h) instalacja doziemna kanalizacji deszczowej. 3) Roboty instalacyjne branży elektrycznej i teletechnicznej. Przedmiotem zamówienia objęte jest wykonanie w budynku: a) instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych, siły , zasilania odbiorników technologicznych, b) instalacji odgromowej, c) instalacji fotowoltaicznej, d) okablowania strukturalnego, e) instalacji domofonowej, przyzywowej, CCTV, TV naziemnej, f) instalacji oddymiającej, g) instalacji telekomunikacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną