Remont korytarza na II piętrze wraz z wewnętrzną klatką schodową, salą komputerową i szatnią w budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-879 Białystok, ul. Stołeczna
 • Telefon/fax: tel. 857 421 213, , fax. 857 422 923
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku
  ul. Stołeczna 21
  15-879 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 421 213, , fax. 857 422 923
  REGON: 17963100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zst.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont korytarza na II piętrze wraz z wewnętrzną klatką schodową, salą komputerową i szatnią w budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń budynku szkoły ZST w Białymstoku, w podziale na następujące części: Część I – remont korytarza znajdującego się na II piętrze placówki wraz z główną klatką schodową i salą komputerową; Część II – remont szatni. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (Część I, Część II). Remont dotyczy prac wewnątrz budynku, bez ingerencji w konstrukcję nośną budynku oraz nie powoduje zmian w sposobie zagospodarowania terenu i w związku z tym nie jest objęte obowiązkiem uzyskania przez Inwestora decyzji pozwolenia na budowę. 2. Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Załączone do dokumentacji przedmiary robót, mają charakter pomocniczy - wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie zauważone w dokumentacji błędy, pomyłki, rozbieżności i wystąpić do Zamawiającego o ich rozstrzygnięcie. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający wskazuje, że w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem w poszczególnych branżach (za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) - wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy lub podwykonawcy. 4. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy w § 2 pkt 8-10 (załącznik nr 7 do SIWZ). Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców. 5. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. 6. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 7. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 9. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną