Remont lokali mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Mienia Komunalnego
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokali mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywne wykonywanie robót remontowych tj. - Remont lokali mieszkalnych zarządzanych przez Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. Przedmiary określają możliwy lecz nie rzeczywisty zakres robót w lokalu mieszkalnym. Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiarów będzie służył do wyceny remontu w pojedynczym lokalu wg. wartości pozycji przyjętych w najkorzystniejszej ofercie. Rzeczywisty zakres robót do wykonania będzie określany protokólarnie dla każdego lokalu podczas przekazania lokalu do remontu. Zakres rzeczowy robót do wyceny oferty robót remontowych w lokalach zgodnie z załączonymi przedmiarami robót w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. UWAGA ! Oferent oblicza cenę ofertową biorąc pod uwagę załączony opis określony w przedmiarach robót, przy zachowaniu ustalonej ogólnej wartości umowy i zakresu rzeczowego z przedmiaru robót. Ewentualne zmniejszenie ilości robót, nie spowoduje zmiany cen jednostkowych, jak również z tego powodu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający akceptuje materiały w terminie do trzech dni. Wykonawca udzieli rękojmi za wady i gwarancji na wykonane roboty wraz z materiałami na minimalny okres 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych, a na stolarkę okienną 60 miesięcy. Wartość materiałów nadających się na złom nie przekracza wartości kosztów ich wywiezienia. Za zużycie wody i prądu elektrycznego podczas realizacji remontu Zamawiający będzie naliczał kwotę w wysokości 50,00 zł brutto za każdy lokal (w tym za prąd elektryczny – opłata ryczałtowa w wysokości 30,00 zł brutto/ za 1 lokal oraz za wodę – opłata ryczałtowa w wysokości 20,00 zł brutto/ za 1 lokal). W budynkach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe wg. stawek przyjętych przez te wspólnoty na rocznych zebraniach. Realizację prac można będzie prowadzić nie dłużej niż do godziny 18:00. Miesięcznie do remontu może być przekazane od 3 do 6 lokali. Kosztorys ofertowy powinien być opracowany metodą uproszczoną, zawierać wycenę wszystkich pozycji przedmiaru robót w kolejności wskazanej przez Zamawiającego oraz musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia określonym w przedmiarach robót (opisami pozycji). Użytecznymi przy tym mogłyby być m. in. katalogi nakładów rzeczowych, lecz Zamawiający powołuje się na nie jedynie dla uściślenia opisu robót, a nie dla wykorzystywania jako podstawy nakładów rzeczowych. Kosztorys ofertowy powinien być wykonany w formie pisemnej, odpowiednio dla części zamówienia, na którą składana jest oferta, z dokładnym sprecyzowaniem adresów oraz określeniem nośników cenotwórczych, tj.: a) stawki r-g „R” wyrażonej w PLN b) kosztów pośrednich „Kp” (do R, S) wyrażonych w %, c) zysku „Z” (od R+Kp(R, S+Kp(S)) wyrażonego w %, W przypadku, gdy którakolwiek pozycja przedmiaru zostanie skalkulowana w innej pozycji kosztorysu ofertowego, należy wskazać daną pozycję oraz pozycję, w której została skalkulowana. Ceny poszczególnych pozycji kosztorysowych należy przedstawić w setnych częściach złotego. W kosztorysie ofertowym musi być podana stawka roboczogodziny kosztorysowej netto (zastosowana do obliczenia ceny jednostkowej). Zamawiający dopuszcza złożenie kosztorysu ofertowego wykonanego w formie kalkulacji szczegółowej. W takim przypadku przedmiotem sprawdzenia kosztorysu będzie wyłącznie opis robót w jego poszczególnych pozycjach, wg zasad przyjętych przy sprawdzaniu kosztorysu ofertowego wykonanego metodą uproszczoną. Wielokrotne zawyżanie cen jednostkowych robót najczęściej występujących w czasie wykonywania remontów lokali mieszkalnych w stosunku do kosztorysu inwestorskiego i innych kosztorysów ofertowych złożonych w postępowaniu będzie traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji i będzie podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy. UWAGA ! Do kosztorysu ofertowego Wykonawca dołączy również zestawienie materiałów objętych kosztorysem wraz z podaniem ceny. Wykonawca zobowiązany jest złożyć kosztorysy ofertowe oddzielnie ,uwzględniając w kosztorysach branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną. Przekazywanie lokali do remontu będzie przebiegało w następujący sposób: - lokale do remontu będą przekazywane przez zespół inspektorów wg pilności potrzeb remontowych, - przekazywanie lokali do remontu będzie się odbywało na podstawie protokołów przekazania z określenie równoległym (w trakcie przekazania) zakresu i terminu wykonania, -możliwe jest przekazanie lokali do remontu w tym samym rejonie, budynku na różnych adresach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną