Remont nawierzchni betonowej na platformie wjazdowej na międzynarodowym drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Bruzgi.

Wojewoda Podlaski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewoda Podlaski
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15213 Białystok, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 857 439 387 , fax. 857 439 254
 • Data zamieszczenia: 2018-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewoda Podlaski
  ul. Mickiewicza 3
  15213 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 439 387, fax. 857 439 254
  REGON: 51421300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni betonowej na platformie wjazdowej na międzynarodowym drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych w nawierzchni betonowej na platformie wyjazdowej na międzynarodowym drogowym przejściu graniczym w Kuźnicy Białostockiej poprzez mechaniczne usunięcie istniejącego wypełnienia szczelin, zebranie i utylizację odpadów. Następnie oczyszczenie szczelin, osuszenie i podgrzanie ścianek szczelin, w przypadku wystąpienia uszkodzeń naprawa krawędzi ścianek poprzez gruntowanie i uzupełnienie zaprawą żywiczną. Gruntowanie krawędzi szczelin, izolacja pozioma szczelin dylatacyjnych sznurem z polipropylenu. Wypełnienie szczelin na gorąco asfaltową masa zalewową: - szczeliny przy krawężnikach i opornikach o średniej szerokości 22 mm i głębokości około 25 mm w ilości 3200 mb, - szczeliny skurczowe o średniej szerokości 8 mm i głębokości ok. 25 mm w ilości 11200 mb, - szczeliny rozszerzenia o średniej szerokości 20 mm i głębokości ok. 25 mm w ilości 3800 mb, Po uzupełnieniu masy zalewowej w szczelinach należy oczyścić płyty betonowe, jeśli to konieczne zamontować namiot celem suszenia szczelin dylatacyjnych. Przedmiot zamówienia obejmuje również wymianę uszkodzonych płyt betonowych: - wymiar 0,8 m x 1,2 m, grubości ok. 25 cm przy wpuście kanalizacji deszczowej wraz z ustawieniem zapadniętego krawężnika ( 2 płyty ), powierzchnia 1,9 m², - wymiar 1,3 m x 1,3 m, grubości ok. 25 cm przy studni kanalizacyjnej, powierzchnia 1,7 m², - wymiar 1,3 m x 1,6 m i sąsiedniej płyty 1,0 m x 3,4 m przy studni kanalizacyjnej, powierzchnia 5,5 m², - wymiar 0,8 m x 1,0 m wraz z ustawieniem zapadniętego krawężnika przy wpuście kanalizacji deszczowej ( 2 płyty ), powierzchnia 1,6 m², - wymiar 1,3 m x 1,0 m przy wpuście kanalizacji deszczowej, powierzchnia 1,3 m², - wymiar 1,2 m x 1,4 m przy wpuście kanalizacji deszczowej ( 2 płyty ), powierzchnia 3,4 m², - wymiar 1,0 m x 1,0 m przy wpuście kanalizacji deszczowej ( 4 płyty ), powierzchnia 4,0 m². Regulację wysokościową studni kanalizacji deszczowej wraz z naprawą uszkodzeń płyty – szt. 1, regulacja wysokościowa wpustów kanalizacji deszcowej – szt. 6, wymiana uszkodzonego żeliwa wpustu kanalizacji deszczowej – szt. 1. Jak również rozbiórka uszkodzonego odwodnienia liniowego ACO S100K F900 i wykonanie nowego odwodnienia liniowego o tych samych parametrach w ilości 30 mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną