Remont obiektów budowlanych terenowej bazy szkoleniowej OC Zielona

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska
 • Telefon/fax: tel. 261 398 839 , fax. 261 398 813
 • Data zamieszczenia: 2019-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
  ul. Kawaleryjska 70
  15-601 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 261 398 839, fax. 261 398 813
  REGON: 20068982800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.25wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: WOJSKO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont obiektów budowlanych terenowej bazy szkoleniowej OC Zielona
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont obiektów budowlanych terenowej bazy szkoleniowej OC Zielona Zakres przewidzianych robót remontowo – naprawczych obejmuje: 1. Obsługę geodezyjną, sprawdzenie płaszczyzn strzelań, niwelacja nasypów kulochwytów i zabezpieczeń bocznych, inwentaryzacja powykonawcza wykonanych elementów. 2. Remont przesłon pionowych zabezpieczających nr I oraz nr II: a. wymianę elementów drewnianych wraz z zabezpieczeniem przed środowiskiem zewnętrznym (impregnacja), b. naprawę i zabezpieczenie elementów żelbetowych wraz z wymianą uszkodzonych przęseł płyt betonowych w przesłonie I, c. wymianę i zabezpieczanie antykorozyjne elementów stalowych w konstrukcji przesłony, d. uzupełnienie przestrzeni pomiędzy okładziną drewnianą i konstrukcją żelbetową przesłon kruszywem o granulacji od 2 do 5 mm, e. wymianę konstrukcji drewnianej oraz stalowej kulochwytów dolnych przesłon wraz z uzupełnieniem skarp nasypów oraz wymianą piasku o uziarnieniu do 1 mm w górnej koronie nasypu, f. wykonanie przejazdów przez nasypy zabezpieczeń bocznych celem wykonania prac przy przesłonach, g. ponowne usypanie nasypów zabezpieczeń bocznych i kulochwytów wraz z darniowaniem. h. Wymianę oznaczeń numerów stanowisk strzeleckich 3. Remont kulochwytów dolnych ziemnych w odległości 100m, 200m, 300m od linii otwarcia ognia: a. uzupełnienie skarp nasypów wraz z darniowaniem, b. wymianę elementów drewnianych i stalowych (blach stalowych grubości 10 mm), c. montaż staroużytecznych szyn kolejowych S42 co 4 m z wykonaniem stóp betonowych (składających się na konstrukcję pionowej, przedniej ściany kulochwytu), d. uzupełnienie piasku o uziarnieniu do 1 mm w górnej koronie nasypu kulochwytu dolnego. e. wykonanie przejazdów przez nasypy zabezpieczeń bocznych celem wykonania prac przy kulochwytach, f. ponowne usypanie nasypów zabezpieczeń bocznych i kulochwytów wraz z darniowaniem. 4. Remont nasypu kulochwytu głównego: a. Przesianie ziemi kulochwytu na głębokość 30 cm celem usunięcia materiałów twardych (pocisków, złom stalowy, skupiska pocisków, kamienie itp.) b. uzupełnienie skarp nasypu kulochwytu wraz darniowaniem (powierzchnia czołowa kulochwytu z piasku o granulacji 2-5 mm) c. wykonanie przejazdów przez nasypy zabezpieczeń bocznych celem wykonania prac d. ponowne usypanie nasypów zabezpieczeń bocznych w miejscach wykonanych przejazdów. UWAGA: Szczegółowy zakres robót do realizacji określa niniejszy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót branży budowlanej. Zaleca się aby Wykonawca przed przystąpieniem do kalkulacji ceny kosztorysowej dokonał wizji lokalnej, pomiarów własnych itp. w przedmiocie zamówienia. Przyjęte w opisach technologie i materiały podające producentów określają wymagania techniczne i dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, które nie obniżą wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia. Warunki realizacji robót: 1. Roboty będą wykonywane w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 20:00, praca w innych godzinach oraz w pozostałe dni tylko po zaakceptowaniu przez Użytkownika. 2. Obowiązkiem wykonawcy przed rozpoczęciem robót jest dostarczenie wykazu sprzętu i listy pracowników uczestniczących w zadaniu. Listy pracowników i wykaz sprzętu należy dostarczyć w formie papierowej do Kancelarii 25 WOG w Białymstoku i elektronicznej na adres 25wog.kancelaria@ron.mil.pl. 3. Wykonawca/Podwykonawca zatrudniający obcokrajowców, przed rozpoczęciem przez nich prac, ma obowiązek zgłoszenia ich do Służby Kontrwywiadu Wojskowego zgodnie Decyzją Nr 19 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 roku w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18). Po uzyskaniu stosownego zezwolenia wydanego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Wykonawca/Podwykonawca ma obowiązek przedstawić niezwłocznie dokument Zamawiającemu. 4. Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego. 5. Kierownik (budowy) robót powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 6. Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 7. Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków związane z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji zadania. 8. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu. 9. Wykonawca powinien przygotować zadanie do przekazania, wykonać do dnia odbioru i przedstawić Zamawiającemu komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. 10. Materiały pochodzące z rozbiórki posegregować wg rodzaju i grupy. Materiały zaklasyfikowane jako odpady Wykonawca, który w świetle ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadu, zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą. Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. Odpady – surowce wtórne (żelazo, miedź, mosiądz, itp.), należy przekazać do skupu złomu. Wartość złomu należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako pomniejszenie wartości oferty. Wartość złomu należy przyjąć jako iloczyn ceny jednostkowej złomu i ilości wynikającej z pozycji przedmiarowych. Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie „zestawienia cen sprzedaży netto zasadniczych rodzajów rzeczy ruchomych koncesjonowanych i niekoncesjonowanych uzyskanych przez Agencję Mienia Wojskowego w drodze sprzedaży przetargowej w 2018r.” sporządzony przez IWspSZ z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży. W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę w czasie prac odpadów niebezpiecznych należy dostarczyć Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów (KPO) w celu poinformowania o sposobie zagospodarowania tych odpadów. Powstałe w wyniku prac budowlanych nieczystości płynne (zlewki, popłuczyny, itp.) Wykonawca gromadzi w szczelnych pojemnikach i wywozi na własny koszt poza teren Jednostki. 11. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robót na czas trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót na własny koszt. 12. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018.917 j.t. z późniejszymi zmianami) w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących w szczególności czynności: roboty montażowe, przy czym: 12.1 W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. 12.2 Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. W dniu przekazania terenu budowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów o pracę. Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być do zidentyfikowania. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 12.3 W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych prac Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie umów o pracę z tymi osobami. 12.4 Na każde żądanie Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu imienny wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na wymaganych w SIWZ stanowiskach z poświadczeniem ich ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania zamówienia przez właściwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA). Wymóg ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawców. 12.5 Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 12.3 i 12.4 powyżej stanowi przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy. 12.6 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, jakich wymagał Zamawiający i w swej ofercie wskazał Wykonawca oraz wymagane zgodnie z zapisami SIWZ zatrudnienie. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac wraz z dostarczeniem dokumentów, o których mowa - odpowiednio - w pkt 12.3) i 12.4) powyżej oraz w SIWZ. Planowane zebranie Wykonawców odbędzie się dnia: 30.05.2019 r. o godz. 10:00 w Strzelnica na terenie OC Zielona W sprawie zebrania należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną: - p. Łukasz ZIEZIULA – tel. 261-398-112, 727-040-661 Zebranie, o którym mowa powyżej, nie jest zebraniem wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z ww. osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania, które nasuną się w trakcie jak i po zebraniu wykonawców należy kierować do Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną