Remont pokoju wicedyrektora z przyległą łazienką i korytarzem, remont sali rekreacji sportowej oraz wykonania przejścia z sali tenisa na korytarz w budynku Bursy Szkolnej w Białymstoku

Bursa Szkolna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Bursa Szkolna
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15034 Białystok, ul. Dobra
 • Telefon/fax: tel. 857 326 989 , fax. 85 740 62 82
 • Data zamieszczenia: 2018-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bursa Szkolna
  ul. Dobra 3
  15034 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 326 989, fax. 85 740 62 82
  REGON: 78101000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokoju wicedyrektora z przyległą łazienką i korytarzem, remont sali rekreacji sportowej oraz wykonania przejścia z sali tenisa na korytarz w budynku Bursy Szkolnej w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont pokoju wicedyrektora z przyległą łazienką i korytarzem, remont sali rekreacji sportowej oraz wykonania przejścia z sali tenisa na korytarz w budynku Bursy Szkolnej w Białymstoku. Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 2. ZAKRES PRAC obejmuje: - demontaż elementów branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, - uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach, - odmalowanie ścian i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża ( skuciem i ponownym otynkowaniem z uwzględnieniem otrzymania równej płaszczyzny ścian i stropów wraz z podwójnym oszpachlowaniem), odmalowaniem podłoży i elementów instalacyjnych ( rury, grzejniki co., itp.) i stolarki okiennej, - wykonaniu warstw podposadzkowych wraz z wykonaniem posadzek ( wraz z cokolikami i listwami podłogowymi) oraz wykonaniu okładzin ściennych, tapet i tynków mozaikowych, - odnowieniu parkietu drewnianego wraz z ocyklinowaniem, uzupełnieniem braków, szczelin, z ewentualną wymianą elementów zniszczonych i trzykrotnym polakierowaniem lakierem bezbarwnym o wysokiej odporności na ścieranie, - wykonaniu przewidywanych prac instalacyjnych elektrycznych ( montaż opraw oświetleniowych, gniazd, włączników, wykonania zasilania urządzeń, itp.) i sanitarnych ( stelaże, miski ustępowe, umywalki, zawory, baterie, itp.) - montaż sufitów podwieszanych- systemowych, zabudowy ścian z płyt gk.. - wykonanie zabudów wnęk, obudów rur instalacyjnych, itp. z płyt gk, - montaż stolarki drzwiowej drewnianej i aluminiowej, - wyposażenie wnętrz ( lustra, napisy, mata podłogowa do pomieszczeń sanitarnych w postaci puzzli, osłony na parapety, listwy sztukateryjne, meble gotowe oraz wykonane na zamówienie wg. projektu, sprzęt AGD, obudowa grzejników, rolety okienne). W ramach prac należy przewidzieć roboty porządkowe związane z planowanym remontem ( wynoszenie/przesuwanie/ponowne ustawianie mebli, zabezpieczenie posadzek folią, mycie okien i posadzek po skończonych robotach remontowych, itp.) Zakres prac powinien być zgodny z przedmiarem robót. 3. Wymagania jakościowe - certyfikaty i deklaracje: a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, b. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : Polską Normą lub Deklaracją Zgodności określonych w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. Zakres prac obejmuje również: prace towarzyszące i roboty tymczasowe takie jak: organizację, zabezpieczenie i dozór robót, wywóz i utylizację gruzu i innych odpadów. Koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej. 5. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty będące przedmiotem zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą, z przedmiarem robót, ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową (projekt aranżacji ) b. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty będące przedmiotem zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej wytycznymi i specyfikacjami technicznymi producentów oferowanych materiałów lub wyrobów oraz obowiązującymi przepisami prawa, c. Organizacja pracy podczas wykonania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonych w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewnić prawidłowe wykonanie robót. Roboty należy prowadzić w sposób, który nie będzie naruszał interesów osób trzecich. d. przed podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót wykonawca dostarczy zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty określone w rozdz. III pkt. 3 SIWZ, e. wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie odstawić i zabezpieczyć meble oraz sprzęt techniczny znajdujący się w pomieszczeniach, w których wykonywane będą roboty. f. wykonawca dokona dokładnego obmiaru elementów w remontowanych pomieszczeniach i pokojach przed ich wykonaniem i zamontowaniem, g. wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim, h. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania i sprzątnięcia pomieszczeń w których wykonane były roboty. i. Zamawiający stosownie do art.29 ust.3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia- wykonujący pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Uwaga: 1. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną na terenie inwestycji. 2. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie. 3. Wszystkie ewentualnie użyte nazwy własne należy traktować jako równoważne o parametrach nie gorszych niż przedstawione w projekcie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną