Remont pomieszczeń w budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku przy ul. Legionowej 18

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-099 Białystok, ul. Legionowa
 • Telefon/fax: tel. 857 497 300 , fax. 857 497 310
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku
  ul. Legionowa 18
  15-099 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 497 300, fax. 857 497 310
  REGON: 12513262004890
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku przy ul. Legionowej 18
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku przy ulicy Legionowej 18. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do umowy. 3. Prace objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane w godzinach pracy jednostki KRUS (w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w godzinach od 7:30 do 15:30) po uprzednim uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem Wydziału Administracyjno- Gospodarczego frontu robót. Dopuszcza się możliwość realizacji umowy poza godzinami pracy po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora OR KRUS w Białymstoku lub innej wyznaczonej osoby. 4. Prace objęte zamówieniem muszą być realizowane kompleksowo, w taki sposób, aby jak najmniej zakłócać bieżącą pracę pracowników siedziby Oddziału oraz obsługę interesantów, tj. malowanie i wymiana wykładzin podłogowych w poszczególnych pokojach biurowych musi następować bezpośrednio po sobie, aby czas wyłączenia pomieszczenia z użytkowania był jak najkrótszy. W szczególności nie mogą utrudniać dostępności do remontowanych placówek osobom niepełnosprawnym. 5. Podane w załączniku nr 1 do umowy ilości powierzchni i metry bieżące są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający zaleca przeprowadzić wizję lokalną w celu uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie wizji lokalnej jest główny specjalista Wydziału Administracyjno- Gospodarczego, tel. 857497349. 6. Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty, liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usuwania i naprawy stwierdzonych wad. 7. Wszelkie dobrane typy materiałów bądź znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło, szczególne procesy, normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 29 ust. 3 P.z.p. oraz art. 30 ust. 1-3 P.z.p. jakie przytoczono w SIWZ należy traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Można je zastąpić zamiennie innymi materiałami, co najmniej równoważnymi pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych i jakościowych odpowiadających opisowi zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, składając dokumenty uwiarygodniające te materiały i urządzenia. 8. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać atesty, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną – w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa na skutek niniejszego przetargu, musi dostarczyć powyższe dokumenty przy zgłoszeniu do odbioru zamówienia. 9. Z chwilą przejęcia terenu remontu Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1403) oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 452).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45442100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną