„Remont przyłącza energetycznego do budynku nr 79 na terenie JW. w Białymstoku (k-8080)”.

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska
 • Telefon/fax: tel. 261 398 839 , fax. 261 398 813
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
  ul. Kawaleryjska 70
  15-601 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 261 398 839, fax. 261 398 813
  REGON: 20068982800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: WOJSKO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont przyłącza energetycznego do budynku nr 79 na terenie JW. w Białymstoku (k-8080)”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Remont przyłącza energetycznego do budynku nr 79 na terenie JW. w Białymstoku (k-8080)”. demontaż istniejącej rozdzielnicy elektrycznej nr 37 wbudowanej w ścianie stacji transformatorowej nr ST01-37 wraz z odłączeniem kabli i istniejących, demontaż istniejącego przyłącza elektroenergetycznego z rozdzielnicy nN stacji nr ST01-37 do rozdzielnicy nN nr 37, demontaż istniejącego układu pomiarowego półpośredniego zlokalizowanego przy rozdzielnicy nN nr 37, demontaż istniejącego złącza kablowego z układem SZR przy budynku nr 79 „kuchnia” demontaż kabla zasilającego złącze kablowe przy „zmywalni” ze złącza nr 79. wykonanie przy stacji nr ST01-37 złącza kablowego z układem pomiarowym półpośrednim ZK+TLpp i uziomem zgodnie z warunkami przyłączenia nr 19-B1/WP/00343 i wymogami PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok, wykonanie przyłącza od rozdzielnicy nN w stacji nr ST01-37 do złącza ZK+TLpp zgodnie z wymogami PGE Dystrybucja S.A. wykonanie przyłącza od złącza ZK+TLpp do rozdzielnicy RnN37, wykonanie rozdzielnicy RnN 37 przy stacji ST01-37 wraz z uziomem. przyłączenie istniejących linii kablowych do rozdzielnicy RnN37 (3 szt), wykonanie przy budynku nr 79 - złącza kablowego ZK79 wraz z układem Samoczynnego Załączania Rezerwy SZR, złączem agregatu prądotwórczego i rozdzielnicą Głównego Wyłącznika P.poż. prądu GWP, przyłączenie istniejących linii kablowych do złącza ZK79 (1 szt), wykonanie 5 kpl. złącz kablowych ZK1-ZK5 dla zasilania kontenerów socjalnych i sanitarnych wraz z uziomem, wykonanie oświetlenia terenu – 6 kpl słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem w rejonie placu dla kontenerów socjalnych i sanitarnych, wykonanie linii kablowych relacji: rozdzielnica RnN37 do złącza ZK79, złącze ZK79 do istniejącego złącza ZK-Z przy „zmywalni”, rozdzielnica RnN37 do złącza ZK-1 i dalej do ZK-2 rozdzielnica RnN37 do złącza ZK-3 i dalej do ZK-4 i ZK5 zamurowanie wnęk po rozdzielnicy nr 37 i złączu ZK79 wraz z uzupełnieniem i malowaniem elewacji budynków stacji ST01-37 i budynku nr 79. UWAGA: Budynek nr 79 dobudowano do budynku nr 42, którego objęto ochroną Konserwatora Zabytków. Kompleks wojskowy przy ulicy Kawaleryjskiej 70 zlokalizowany jest na terenie objętym ochroną Konserwatora Zabytków. Szczegółowy zakres robót do realizacji określa niniejszy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót branży budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Przyjęte w opisach technologie i materiały podające producentów określają wymagania techniczne i dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, które nie obniżą wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia. Praca będzie się odbywała w „czynnym” obiekcie podczas ciągłego ruchu pracowników jednostki wojskowej wykonujących codzienne obowiązki służbowe. Poszczególne grupy robót należy podzielić szczegółowo na konkretne rodzaje prac. Warunki realizacji robót: 1. Roboty będą wykonywane w czynnym zakładzie w dni powszednie od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 do 15:00, w piątki w godzinach 7:00 do 13:00 praca w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy tylko po pisemnym zaakceptowaniu przez Komendanta 25 WOG w Białymstoku. 2. Obowiązkiem wykonawcy przed rozpoczęciem robót jest dostarczenie wykazu sprzętu i listy pracowników uczestniczących w zadaniu celem wykonania przepustek przez służby ochrony zgodnie z załączonymi wzorami. Listy pracowników i wykaz sprzętu należy dostarczyć w formie papierowej do Kancelarii 25 WOG w Białymstoku i elektronicznej na adres 25wog.kancelaria@ron.mil.pl. 3. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania zasad obowiązujących na terenie kompleksu wojskowego, gdzie będzie realizowany przedmiot umowy, a w szczególności dotyczących wstępu na teren kompleksu obcokrajowców, realizowanego wyłącznie na podstawie jednorazowych pozwoleń wydanych na zasadach określonych w decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 18). 4. Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego. 5. Kierownik (budowy) robót powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 6. Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401). 7. Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków związane z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji zadania. 8. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu. 9. Wykonawca powinien przygotować zadanie do przekazania, wykonać do dnia odbioru i przedstawić Zamawiającemu komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. 10. Materiały pochodzące z rozbiórki posegregować wg rodzaju i grupy. Materiały zaklasyfikowane jako odpady Wykonawca, który w świetle ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadu, zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą. Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. Odpady – surowce wtórne (żelazo, miedź, mosiądz, itp.), należy przekazać do skupu złomu. Wartość złomu należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako pomniejszenie wartości oferty. Wartość złomu należy przyjąć jako iloczyn ceny jednostkowej złomu i ilości wynikającej z pozycji przedmiarowych. Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie „Planu przekazania w 2019 roku Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych rzeczy ruchomych” sporządzony przez IWspSZ z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży. W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę w czasie prac odpadów niebezpiecznych należy dostarczyć Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów (KPO) w celu poinformowania o sposobie zagospodarowania tych odpadów. Powstałe w wyniku prac budowlanych nieczystości płynne (zlewki, popłuczyny, itp.) Wykonawca gromadzi w szczelnych pojemnikach i wywozi na własny koszt poza teren Jednostki. 11. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robót na czas trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót na własny koszt. 12. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 2019.1040. z późn. zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących w szczególności czynności: roboty instalacyjne elektryczne, przy czym: 12.1. W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. 12.2. Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. W dniu przekazania terenu budowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów o pracę. Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być do zidentyfikowania. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 12.3. W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych prac Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie zanonimizowanych umów o pracę z tymi osobami. 12.4. Na każde żądanie Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania – Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu imienny wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na wymaganych w SIWZ stanowiskach z poświadczeniem ich ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania zamówienia przez właściwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA). Wymóg ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawców. 12.5. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 13.3 i 13.4 powyżej stanowi przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy. 12.6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, jakich wymagał Zamawiający i w swej ofercie wskazał Wykonawca oraz wymagane zgodnie z zapisami SIWZ zatrudnienie. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac wraz z dostarczeniem dokumentów, o których mowa - odpowiednio - w pkt 13.3 i 13.4 powyżej oraz w SIWZ. 13. Wykonanie czynności wynikających z zakresu umowy może wiązać się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”. 14. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 poz. 742- j.t.) na Wykonawcy ciąży obowiązek ochrony informacji niejawnych, do których może mieć dostęp w związku z wykonywaniem umowy. 15. Kierownik budowy, geodeta oraz kierownicy robót muszą spełniać co najmniej wymagania określone w art. 21 ust. 4 pkt 1 i 2 oraz art. 54 ust. 9 i 10 ustawy o ochronie informacji niejawnych. 16. Dokumentacja projektowa oznaczona klauzulą „ZASTRZEŻONE” zostanie udostępniona uprawnionym pracownikom Wykonawcy wyłącznie w kancelarii tajnej Zamawiającego. 17. Nie przewiduje się w związku wykonywaniem umowy: a) wytwarzania przez Wykonawcę materiałów niejawnych, b) przekazywania materiałów niejawnych Wykonawcy, c) wymiany korespondencji niejawnej pomiędzy stronami umowy. Planowane zebranie Wykonawców odbędzie się w dniu: 20.02.2020 r. o godz. 10:00 na terenie JW w Białymstoku W sprawie zebrania należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną: p. Łukaszem ZIEZIULĄ, tel. 727 040 661
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną