Rozbudowa instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych dla kwatery 4A oraz stacji biogazu z ssawą gazową i pochodnią gazową, instalacją kondensatu i sprężonego powietrza oraz instalacją elektryczną

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-110 Białystok, ul. Kombatantów
 • Telefon/fax: tel. 856 539 800 , fax. 856 539 800
 • Data zamieszczenia: 2019-04-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o.
  ul. Kombatantów 4
  15-110 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 539 800, fax. 856 539 800
  REGON: 50001472000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lech.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych dla kwatery 4A oraz stacji biogazu z ssawą gazową i pochodnią gazową, instalacją kondensatu i sprężonego powietrza oraz instalacją elektryczną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych dla kwatery 4A składającą się z: stacji biogazu z ssawą gazową i pochodnią gazową, instalacją kondensatu oraz instalacją elektryczną na dz. nr ew. 108/8, 112/2, 112/7, 113/1, 113/2, 113/3, 436, 445 położonych w obrębie ewidencyjnym Hyniewicze (gm. Juchnowiec Kościelny), na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez jednostkę projektową „SIM PROJEKT” – Sławomir Hebel i Mariusz Gosz Spółka Cywilna ul. Zbożowa 11, 84-239 Bolszewo, Decyzją Nr 283 z dnia 04.03.2019r. dotyczącą zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę z dnia 26.01.2017r. i STWiORB. 2. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie instalacji przesyłu biogazu z istniejących 13 studni gazowych oraz 1 nowej studni gazowej, zlokalizowanych na eksploatowanej kwaterze składowania odpadów 4A, do stacji biogazu zaprojektowanej w pobliżu istniejącej elektrowni biogazowej. Następnie biogaz zostanie przesłany do pochodni gazowej gdzie zostanie zutylizowany w sposób termiczny. 3. Miejscem realizacji robót budowlanych jest teren Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, gm. Juchnowiec Kościelny. Dokonanie wizji lokalnej możliwe jest od poniedziałku do piątku, w godzinach tj. od 8.00 do 15.00. Po zgłoszeniu do Zamawiającego wniosku o przeprowadzenie wizji lokalnej pisemnie, emailem lub faksem zostanie wyznaczona data i godzina wizji oraz wyznaczony pracownik Zamawiającego, upoważniony do oprowadzenia Wykonawcy/Wykonawców. Celem wizji lokalnej będzie zapoznanie Wykonawcy/Wykonawców z terenem objętym przedmiotem zamówienia. 4. Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa przedmiar robót stanowiący element pomocniczy dokumentacji oraz dokumentacja projektowa. 5. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określają: Dokumentacja projektowa, Przedmiary robót (materiał pomocniczy), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 6. W niniejszym postępowaniu przewidziano rozliczenie ryczałtowe. Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania całości przedmiotu zamówienia. 7. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie składania ofert, na podstawie SIWZ. Nie dotyczy to warunków niemożliwych do przewidzenia na etapie składania ofert. 8. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby przy realizacji za-mówienia, Wykonawca zatrudnił na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666) osoby, które będą wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych na cały okres realizacji zamówienia, za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego. Ustalenie wymiaru czasu pracy Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy lub podwykonawcy. Obowiązki Wykonawcy lub podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane we wzorze umowy. 9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 10. Zamawiający wymaga udzielenia 2 lat gwarancji jakości licząc od daty Odbioru Końcowego i 5 lat rękojmi licząc od daty Odbioru Końcowego. Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje w Formularzu oferty okres gwarancji jakości krótszy niż 2 lata i rękojmi krótszy niż 5 lat, nie wpisze w Formularzu oferty lub wykreśli okres gwarancji jakości i rękojmi, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SIWZ. Przez gwarancję jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie gwarancję jakości i rękojmi udzielaną przez Wykonawcę na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały i urządzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45222110-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną