Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego cz. I

Województwo Podlaskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Podlaskie
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-888 Białystok, Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 85 665 45 51 , fax. 85 665 46 42
 • Data zamieszczenia: 2019-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Podlaskie
  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
  15-888 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 45 51, fax. 85 665 46 42
  REGON: 05065840400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego cz. I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej i budowa wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonego przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku. 2. W ramach realizacji zamówienia należy wykonać, m.in.: a) montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, b) montaż orurowania instalacji chłodniczej, c) odprowadzenie skroplin, d) instalację sterowania i próby szczelności instalacji, e) budowę i montaż kanałów wentylacji grawitacyjnej, f) niezbędne uszczelnienie pokrycia dachowego, g) serwis i konserwację zainstalowanej instalacji i urządzeń. w częstotliwości określonej przez producenta urządzeń, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku (wiosna, jesień) w okresie udzielonej gwarancji. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowo- techniczna, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną