Rozbudowa systemu zabezpieczenia sieci informatycznych RCKiK w Białymstoku - ZP/PN-8/18

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Telefon/fax: tel. 085 74 47 002 , fax. 857 447 133
 • Data zamieszczenia: 2018-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
  15950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 74 47 002, fax. 857 447 133
  REGON: 29382900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa systemu zabezpieczenia sieci informatycznych RCKiK w Białymstoku - ZP/PN-8/18
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu zabezpieczenia sieci informatycznych RCKiK w Białymstoku, polegająca na: 1) podniesieniu poziomu ochrony sieci informatycznej, 2) modernizacji klastra wirtualizacyjnego, 3) dostawie i wdrożeniu nowego systemu pracy grupowej o nowoczesnych funkcjonalnościach, zapewniającego zabezpieczenie przed przypadkowym wypływem wrażliwych danych i współpracującego z nowym systemem firewall, 4) wdrożeniu pilotowego mechanizmu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych obejmującego mechanizm pojedynczego logowania i szyfrowania danych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną