Sukcesywna dostawa paliw do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa paliw do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw samochodowych, tj. benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 98 i oleju napędowego ON w systemie sprzedaży bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 2.Zamawiający przy realizacji zamówienia przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie zamawianych dostaw w zakresie wskazanym jako minimalny przy jednoczesnym zastrzeżeniu możliwości realizacji dostaw w zakresie objętym prawem opcji, zgodnie z poniższą tabelą, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. Rodzaj zamawianego paliwa: Minimalna gwarantowana ilość objęta dostawą PB: 95 000 l, przewidywana maksymalna ilość objęta dostawą PB: 105 000 l . Minimalna gwarantowana ilość objęta dostawą ON: 105 000 l, przewidywana maksymalna ilość objęta dostawą ON: 115 000 l 3.Tankowanie paliwa będzie się odbywało bezpośrednio do pojazdów służbowych Zamawiającego. 4.Zamawiający wymaga, aby miejscem realizacji dostaw były minimum trzy stacje paliw położone w granicach administracyjnych miasta Białegostoku (w tym przynajmniej jedna czynna całą dobę) i minimum 200 stacji paliw na obszarze całego kraju. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy wykaz stacji paliwowych, który będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy. 5.Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680). 6.Fakturowanie będzie obejmowało miesięczne okresy sprzedaży z 30-dniowym terminem płatności od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury, której podstawę wystawienia będą wydruki z terminala za dany miesiąc, zawierające co najmniej: adres stacji paliw, nr karty na którą dokonywana była transakcja, nr rejestracyjny samochodu, kwota do zapłaty, zakupiony asortyment, wartość asortymentu, datę i godzinę transakcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną