Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faksów dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-328 Białystok, Świerkowa
 • Telefon/fax: tel. 857 457 117, , fax. 085 745 70 73
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet w Białymstoku
  Świerkowa 20B
  15-328 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 457 117, , fax. 085 745 70 73
  REGON: 50562207000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dzp.uwb.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faksów dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych. Materiały eksploatacyjne powinny być fabrycznie nowe, nieregenerowane, wolne od wad technicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem planowej do nabycia liczby poszczególnych materiałów eksploatacyjnych, znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ „Szczegółowy formularz cenowy”. Wykonawca w kol. nr 9 ,,Szczegółowego Formularza Cenowego” winien wpisać czy oferowany materiał eksploatacyjny jest tożsamy z materiałem określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 2 poprzez określenie ,,oryginalny” lub wpisać symbol materiału równoważnego. W sytuacji pozostawienia przez Wykonawcę pustego miejsca, Zamawiający uzna, że został zaoferowany materiał eksploatacyjny określony przez Zamawiającego w załączniku nr 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192113-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną